tirant lo blanc
ISSN 1579-7422

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Direcció

 
Rafael Beltran (Universitat de València)

Secretaria

Laura Garrigós (Universitat de València)

Comité de redacció
 
Rosanna Cantavella (Universitat de València)
José Manuel Lucía (Universidad Complutense)
Emilio Sales (IES Tavernes Blanques)

 
Actualització bibliogràfica
 
Glòria Sabaté (Universitat de Barcelona)
 
Comité científic i assessor
 
Rafael Alemany (Universitat d'Alacant)
Juan Manuel Cacho (Universidad de Zaragoza)
Cesàreo Calvo (Universitat de València)
Jaume Chiner (Biblioteca Valenciana)
Ivy Corfis (University of Wisconsin-Madison)
Anton Espadaler (Universitat de Barcelona)
Antoni Ferrando (Universitat de València)
Isabel Grifoll (Universitat de Lleida)
Giuseppe Grilli (Università di Pisa)
Vicent Martines (Universitat d'Alacant)
Tomàs Martínez (Uv. Jaume I de Castelló)
Rafael Mérida (Universitat de Lleida)
Montserrat Piera (Temple University)

Josep Pujol (Uv. Autònoma de Barcelona)
Rafael Ramos (Universitat de Girona)

Presentació

Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) és una revista d'informació, investigació i comunicació científiques, que es proposa el manteniment ‑des dels camps de la filologia, la història, l’art i altres disciplines acadèmiques‑ d’un diàleg rigorós i fructífer al voltant de la novel·la de cavalleries valenciana i de la tradició prosística d'història i ficció catalana, hispànica, romànica i universal.

Tirant publica articles especialitzats, notes i ressenyes, i dóna notícia d'estudis, miscel·lànies, monografies o traduccions importants, així com d'actes i espectacles relacionats amb la literatura de cavalleries. Manté al dia l'actualització bibliogràfica de l'obra valenciana (ampliada a Curial e Güelfa). La secció de textos permet fer enllaços amb llibres relacionats, publicats electrònicament.

Normes editorials

Tirant accepta treballs (articles, notes, ressenyes) i informació, en qualsevol llengua romànica i en anglés, sempre relacionats amb l’àmbit de coneixement de la revista. Els articles, límit d’extensió, es podran presentar per a la seua avaluació en paper o en suport informàtic. S’haurà de fer constar nom, cognom, adreça electrònica, i filiació universitària o treball professional de l’autor o autors. A més, un breu resum (màxim, 10 línies), en la llengua original i en anglés, i tres a sis paraules clau, igualment traduïdes.

Tots els articles que arriben a Tirant hauran de rebre l'avaluació positiva d'almenys dos informants integrats dins el Consell de redacció o el Comité científic i assessor. En una data màxima de dos mesos hom rebrà una resposta respecte al procés d’avaluació.
No hi ha un criteri de citació estricte, però hom recomana la citació interna [Cardini 1989: 123-125] i la bibliografía citada al final, amb Cognom, Nom (Any), tant en llibres com en articles:
Martorell, Joanot (Martí Joan de Galba) (2005), Tirant lo Blanch, ed. Albert Hauf, València, Tirant lo Blanch.
Cacho Blecua, Juan Manuel (1993), “El beso en el Tirant lo Blanc”, en Homenaje al prof. José Fradejas Lebrero, coord. A. Lorente, J. Romera y A. M.ª Freire, Madrid, UNED, pp. 39-58.
Els articles i consultes es poden remetre per correu electrònic a qualsevol dels membres del Consell de redacció de la revista o al director. L’adreça postal i electrònica són:
 
Rafael Beltran
Departament de Filologia Espanyola
Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació
Avda. Blasco Ibàñez, 32
46010 – València.
e-mail: rafael.beltran@uv.es
pie de Tirant
© (2000-) Rafael Beltrán , José L. Canet