CURIAL E GÜELFA :

UNA APROXIMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

 

Glòria Sabaté

Universitat de Barcelona

 

1.- EDICIONS

1.a.- edicions crítiques

1901: Curial e Güelfa, edició d'A. Rubió i Lluch, Barcelona, Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

1932: Curial e Güelfa, edició de R. Miquel i Planas, Barcelona, Biblioteca Catalana.

1930-1933: Curial e Güelfa, edició de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino, "Els Nostres Clàssics", 3 vols., 30, 35-36 i 39-40.

 

1.b.- edicions divulgatives

 

1979: Curial e Güelfa, edició de M. Gustà, pròleg de G. E. Sansone, Barcelona, Edicions 62-La Caixa, "MOLC", 8.

1984: Curial e Güelfa: tres històries d'amor, edició de G. Casals i Ll. Soldevila, Barcelona, Edicions 62, "El Garbell", 12.

1989: Curial e Güelfa, edició de J. Tiñena, Barcelona, Laertes, "Lectures i itineraris", 5

1993a: Curial e Güelfa, edició de J. Turró, Barcelona, Teide, "Tria de Clàssics", 9.

1993b: Curial e Güelfa, eidició de S. Vendrell, amb il·lustracions de C. Prunés, Alzira, Bromera, "Els Nostres Autors".

 

2.- TRADUCCIONS

 

2.a.- traduccions al castellà

 

1920: Curial y Güelfa, traducció de R. Marquina, Madrid-Barcelona, Calpe, "Colección Universal.

1982: Curial y Güelfa, traducció de P. Gimferrer, introducció de G. E. Sansone, Madrid, Alfaguara.

 

2.b.- traduccions a l'anglès

 

1982: Curial and Güelfa, traducció de P. Waley, introducció de G. Sansone, Londres.

 

3.- RECULLS BIBLIOGRÀFICS

- ALEMANY, R., (1996??), Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval. 2a. Edició revisada, corregida i augmentada, Alacant, Universitat d'Alacant, Secretariat de Publicacions, "Biblioteca de Filologia Catalana", 1. Cap. VIII, pp. 119-124.

- BADIA, L., (1987-2000), «Bibliografia de la literatura catalana medieval», dins Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, coordinació a càrrec de Vicenç Beltran, edició a cura de Gemma Avenoza, vols. 1-14.

- (1995-2000), QÜERN: Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna, dirigit per Albert Rossich i Lola Badia, Girona, Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes

 

4.- ESTUDIS

-ALEMANY, R. (1997), «Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa», Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context. ed. Jean Marie Barberà, Centre Aixois de Recherches Hispaniques &endash; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana &endash; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 219-229 (trad. Francesa pp. 231-238).

 

-ARAMON I SERRA, R., (1936), «L'humorisme en el Curial e Güelfa», Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, Barcelona, vol. III, 703-723.

 

-BADIA, L. (1985), «De la reverenda Letradura en el Curial e Güelfa», Caplletra, 2, pp. 5-18 (reed. en De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema, "Assaig", 6, 1988).

 

- BADIA, L. (1987), «La segona visió mitològica de Curial. Notes per a una interpretació de l'anònim català del segle XV Curial e Güelfa», Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit,VI / Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14, Barcelona, PAM, pp. 265-292. (reed. en Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela, 2 al 6 de desembre de 1985), Barcelona, PPU, 1988, pp. 157-176).

 

-BADIA, L. (1993), «Veritat i literatura a les cròniques medievals catalanes», dins Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de Cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, "Biblioteca Sanchis Guarner", 25, pp. 19-38.

 

-BASTARDAS, J. (1987), «El suïcidi literari de Càmar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel·la Curial e Güelfa», Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit,VI / Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 14, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, , pp. 255-263.

 

-BOEHNE, P.J. (1982), «The coronation of Curial», Actes del segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 179-188.

 

-BOEHNE, P.J. (1991), «The presence of Petrarch in Curial e Güelfa», Catalan Review, V, 1, pp. 35- 56.

 

-BOHIGAS, P. (1936), «Notes sobre l'estructura de Curial e Güelfa», Estudis Universitaris Catalans , XXII (=Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, III), pp. 607-619.

 

-BOHIGAS, P. (1976), «Curial e Güelfa», Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Cambridge, 9-14 d'abril de 1973), Oxford, The Dolphin Book, pp. 219-234. (reed. en Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982).

 

-BONILLA I SANMARTIN, A. (1908), «Las novelas catalanas de caballerías y el Tirant lo Blanc», Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona.

 

- BROWNLEE, Marina S., «Romance at he crossroads: medieval Spanish paradigms and Cervantine revivions», The Cambridge Companion to Medieval Romance, 2000, pp. 253-266.

 

-BUTINYÀ, J. (1987-1988), «Sobre l'autoria del Curial e Güelfa», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLV, pp. 63-119.

 

-BUTINYÀ, J. (1991a), «Boccaccio y Dante en el Curial e Güelfa», Epos. Revista de Filología, UNED, VII, pp. 259-273.

 

-BUTINYÀ, J. (1991b), «Tres comentaris sobre la novel·la Curial e Güelfa», Revista de Filologia romànica, VIII, pp. 251-265.

 

-BUTINYÀ, J. (1991c), «"Contra veritat escriure no·m par sie loor"», Catalan Review, pp. 47-54.

 

-BUTINYÀ, J. (1991d), «El nom de Guillalmes del Chastell al Curial e Güelfa. Una hàbil ironia o una desraonada incogruència?», Revista de l'Alguer, II, 2, pp. 155-163.

 

-BUTINYÀ, J. (1992a), «De les fonts del Curial e Güelfa i del posat blasmador del seu autor», Revista de Filologia romanica, IX, pp. 181-189.

 

-BUTINYÀ, J.(1992b), «Si Curial fos Alfons IV», Revista de Literatura Medieval, IV, pp. 55-77.

 

-BUTINYÀ, J. (1992c), «Juan de Mena i el Curial: som davant un antagonisme polític?», Miscel·lània Joan Fuster, V, pp. 95-100.

 

-BUTINYÀ, J. (1993a), «En torno al Curial e Güelfa», A distancia, UNED, pp. VI-X.

 

-BUTINYÀ, J. (1993b), «Alain Chartier i el Curial, o som davant un antagonisme ideològic?», Actes del novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991),I, eds. Rafael Alamany, A. Ferrando i LL. B. Meseguer, Barcelona-Alacant-València-Castelló, Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Universitat d'Alacant-Universitat de València-Universitat Jaume I, pp. 405-411.

 

-BUTINYÀ, J. (1993c), «La tècnica arquitectònica del Curial e Güelfa i el principat d'Orange», Revista de l'Alguer, IV, 4, pp. 217-227.

 

-BUTINYÀ, J. (1993d), «La Comedieta de Ponza y el Curial e Güelfa frente a frente», Revista de Filologia Española, pp. 295-311.

 

-BUTINYÀ, J. (1993e), «El paso de Fortuna por la península durante la Baja Edad Media», Medievalismo, 3, pp. 209-229.

 

-BUTINYÀ, J. (1993f), «Convivencia de lenguas en Curial e Güelfa y Tirant lo Blanc», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, LIII (1991-1992) 1993, pp.333-346.

 

-BUTINYÀ, J. (1994), «Dues esmenes al De Remediis i dues adhesions al Somnium Scipionis en el prehumanisme català», Revista de l'Alguer, 5, pp. 195-207.

 

-BUTINYÀ, J. (1997), «El Decamerón tras el Curial e Güelfa», Estudios Humanísticos: Filología, 19, 11-31.

 

-BUTINYÀ, J. (1998), «Curial e Güelfa, novela humanista del siglo XV», Actas del Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, II, ed. Maurilio Pérez González, León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, pp. 223-233.

 

-BUTINYÀ, J.(1999), Tras los orígenes del Humanismo: el Curial e Güelfa, Madrid, UNED.

 

-CINGOLANI, S.M. (1994), «Finzione della realtà e realtà della finzione. Considerazioni sui modelli culturali del Curial e Güelfa», Intel·lectuals i Escriptors a la Baixa Edat Mitjana, eds. Lola Badia i Albert Soler, Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 124-159.

 

-COLON, G. (1985), «Era valencià l'autor del Curial?», Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Serveis de Publicacions de la Universitat de València, 1987, pp.43-52.

 

-COLON, G. (1986), «Filologia, etimologia i fantasia. *atovar en el Curial e Güelfa», Estudis de Literatura Catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, I, ed. de L. Badia i J. Massot i Muntaner, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.327-344.

 

-COLON, G. (1987), «L'adverbi usades en el Curial e Güelfa», Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Serveis de Publicacions de la Universitat de València, pp.55-60.

 

-COLON, G. (1992), «Una altra vegada atovar en el Curial e Güelfa», Arxiu de Textos Catalans Antics, 11, pp. 378-384.

 

-COMAS, A. (1968), «Escolis a Curial e Güelfa», Assaigs sobre literatura catalana, Barcelona, Tàber, pp.45-107.

 

-CONTRERAS, A. M. (1995), «Comida y cortesía: los rituales alimenticios en la sociedad caballeresca de los siglos XIV y XV», Actes del 1er Col·loqui d'Història de l'alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana, vol II (Comunicacions), Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs (Quaderns de l'Institut), pp. 711-727.

 

-CORTÈS, M. (1993), «La infantesa de Curial i una font literària», Actes del novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991),I, eds. R. Alamany, A. Ferrando i L. B. Meseguer, Barcelona-Alacant-València-Castelló, Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Universitat d'Alacant-Universitat de València-Universitat Jaume I, pp. 413-424.

 

-CORTÉS, M. (1998), «La coherència inconogràfica de la segona visió mitològica de Curial», Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca, V, 1996-1997, pp. 41-57.

 

-CORTÉS, M. (2000), «Curial e Güelfa i la tradició trobadoresca», Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. M. Freixas i S. Iriso, Santander, Gobierno de Cantabria-Año Jubilar Lebaniego-AHLM, vol. I, pp. 548-559.

 

-DIFRANCIS, J. (1982), «A study of Curial e Güelfa», Actes del segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Yale, 17 d'abril de 1979), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.163-178.

 

-ESCRIVÀ, V.-ESCRIVÀ, D. (1995), «Joan Fuster i Curial e Güelfa», Serra d'Or, 54-55.

 

-ESPADALER, A.M. (1984), Una Reina per a Curial, Barcelona, Quaderns Crema, "Assaig",3.

 

-ESPADALER, A. M. (1995), «La novela catalana del siglo XV», Lecciones de Literatura Universal. Siglos XII a XX, ed. Jordi Llovet, Madrid, Institut d'Humanitats de Barcelona-Ajuntament de Girona-Cátedra, pp. 59-74.

 

- FARINELLI, A. (1922a), Dante in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Torí, pp. 29-196.

 

- FARINELLI, A. (1922b), «Petrarca in Spagna», Italia e Spagna, I, pp. 89-386.

 

- FERRANDO, A. (1980), Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, Institut de Filologia Valenciana, pp. 57, 63-64 i 101-104.

 

- FERRANDO, A. (1996), «Fortuna catalana d'una llegenda germànica: el tema de l'emperadriu d'Alemanya falsament acusada d'adulteri», Actes del Desè. Col·lo qui Internacional de Llengua i Literatures Catalanes,( Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994), vol. II, eds. Axel Schönberger i Tilbert Dídac Stegmann, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, "Biblioteca Abat Oliba ", 171, pp. 197--216.

 

- FERRANDO, A.(1997), «Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat de la novel·la», Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context. ed. Jean Marie Barberà, Centre Aixois de Recherches Hispaniques &endash; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana &endash; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 323-369 (trad. francesa pàgs. 371-407).

 

- FERRER, V. (1993), «Captius i enamorats. Originalitat, convenció i interpretació de l'episodi africà del Curial e Güelfa», Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, VI, eds. A. Ferrando i A. G. Hauf. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 47-78.

 

- FERRER, V. (1997), «Pragmàtica i recepció literària: apunts sobre narrativa cavalleresca medieval», Revista de Catalunya, 121, 123-140.

 

- GIMENO BLAY, F. M. (1993[1994]), «Notes d'un paleògraf a propòsit del matritensis 9750 de la Biblioteca Nacional Curial e Güelfa», Caplletra, 15, pp. 75-88.

 

- GOMEZ, X. (1988), «Curial e Güelfa, petges mitològiques», Caplletra, 3, pp. 41-63.

 

- GÓMEZ, X. (1993), «Les metamorfosis (d'Ovidi?) en Curial e Güelfa», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (= Miscel·lània Jordi Carbonell, 5), pp. 71-83.

 

- GONZÀLVEZ, H. (2000), «El debat medieval de les armes i les lletres: l'aportació catalana del Curial e Güelfa», », Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, vol. I, eds. M. Freixas i S. Iriso, Santander, Gobierno de Cantabria-Año Jubilar Lebaniego-AHLM, pp. 858-869.

 

- GONZÀLVEZ, H. (2001), «Els models cavallerescos en el Curial e Güelfa», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLII (= Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1), eds. J. Brumme, K. Faluba, A. Ferrando, A. G. Hauf, J. Mas i Vives, L. Pons, J. Rafel, B. Schmid, B. Palmada. Coordinador J. Massot i Muntaner, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.Anglo-Catalan Society-Associazione Italiana di Studi Catalani-Deutsch-Katalanische Gesellschaft-North American Catalan Society-Fundació Congrés de Cultura Catalana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 37-60.

 

- HERNÁNDEZ GARCÍA, C. &endash; RUIZ DE ELVIRA SERRA, I. (1992), «Estudio sobre la encuadernación del ms. 9750 de la Biblioteca Nacional de Madrid: Curial e Güelfa», Arxiu de Textos Catalans Antics, II, pp. 373-377.

- HERNÁNDEZ SERNA, Joaquín, «Releyendo a Curial e Güelfa», Estudios Románicos, 12, 2000, pp. 109-156.

- KEIGHTLEY, R. G. (1993), «Moral(izing) aspects of love in Curial e Güelfa», Antípodas, V, pp. 105-127.

- LANGBEHN-ROLHAND, R. (1975), «Curial e Güelfa: los hechos caballerescos y la unidad constructiva de la novela», Homenaje al Instituto de Filología y Literaturas hispánicas "Dr. Amado Alonso" en su cincuentenario (1923-73). Buenos Aires, pp. 146-170.

 

- LAWRANCE, J. N. H. (1985), «On Fiftennth-Century Spanish Vernacular Humanism», Medieval and Renaissance Studies in Honour of Robert Brian Tate, ed. I. D. Michael i R. Cardvell, Oxford, pp. 63-79.

 

- LIDA, Mª R. (1974), Dido en la literatura española: su retrato y su defensa, Londres, Tamesis Bocks.

 

- MANZANARO, M. (1998), Fortuna en Tirant lo Blanch i en Curial e Güelfa, Alacant, Publicacions de la Universitat d'Alacant.

 

- MASIP, L. (1999), Ermitans a la literatura medieval, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 

- MASSOT I MUNTANER, J. (1993), «Falsificacions i falsificadors a la literatura catalana», Serra d'Or, juliol-agost, pp. 66-67 (578-579).

- MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (1905), Orígenes de la novela, vol. I, Madrid.

- MERRILL, C. J. (1979) , Adventure and quest in Curial e Güelfa, Dissertation-Abstracts-International Ann Arbor, 39.

- MERRILL, C. J. (1982), «La Güelfa i els seus models italians», Actes del Tercer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Toronto, 1982), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 159-168.

- MERRILL, C. J. (1985), «Isolda, Güelfa, Susanna i els antics», Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington, D. C., 1984), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 131-142.

- MERRILL, C. J. (1998), «They came to Carthage burning: Curial, Güelfa, Aeneas and St. Agustine of Hippo», Actes del Vuitè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Bloomington, 1995), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 189-198.

- MERRILL, Charles, «Curial e Güelfa and Dante's Comedia», Mediaevalia = Mediaeval and Early-Renaissance Literature in Catalan, 22, 2000, pp. 133-143.

- MILÀ I FONTANALS, M. (1876), «Notes sur trois manuscrits. II. Un roman catalan», Revue des Langues Romanes, 10, pp. 233-238. (reed. en Obres Completes, II, Barcelona, 1980, pp. 485-492).

 - MONTOLIU, M. de (1961), Un escorç en la poesia i novel·lística dels segles XIV i XV, Barcelona, pp. 47-70.

- MUSSO, O. (1991), «Il romanzo cavalleresco Curial e Güelfa e il Monferrato: note storiche», Miscellanea humanistico-catalana, Barcelona., Consiglio Nazionale delle Ricerche, II, pp. 39-52. Quaderni delle sezione di studi storichi "Alberto Bescolo".

- NICOLAU D'OLWER, L. (1908), «Apunts sobre la influència italiana en la prosa catalana», Estudis Universitaris Catalans, II, pp. 166-179 i 306-320.

- PAR, A. (1928), «Curial e Güelfa: notes lingüístiques i d'estil», Anuari de l'oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 1.

- PERARNAU, J. (1992), «El manuscrit medieval del Curial e Güelfa», Arxiu de Textos Catalans Antics, 11, pp. 363-377.

 - PIERA, M. &endash; ROGERS, D. M. (1992), «The widow as heroine: the fifteenth-Century catalan chivalresque novel Curial e Güelfa» Upon my husband's death. Widows in the literature and histories of medieval Europe. Ed. Louise Mirrer, Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp. 321-342.

- PIERA, M. (1995), «"Aquells qui ho voldran saber, llige maestre Guido de Columpnis". Una lectura de Curial e Güelfa», Catalan Review, IX, pp. 113-124.

- PIERA, M. (1996), «L'elaboració de conceptes humanistes a Curial e Güelfa», Actes del Setè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Berkeley, 1993), eds. A. Bover, J. Martí Olivella, M. Ann Newman, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 211-220.

- PIERA, M. (1998a), «"Lletres de batalla" de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco», La Corónica, 27.1, pp. 35-52.

- PIERA, M. (1998b), Curial e Güelfa y las novelas de caballerías españolas, Madrid, ed. Pliegos.

- PIERAS, F. (1998), «Amor bilingüe: estudi comparatiu del lèxic sentimental a Curial e Güelfa i algunes obres literàries castellanes del segle XV», Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Palma de Mallorca, 8-12 de setembre de 1998), vol. I, eds. Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Montserrat i Pere Rosselló Bover, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, "Biblioteca Abat Oliba", 201, pp. 479-493.

- RICO, F. (1982), «Para el Curial», Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, El Festín de Esopo, pp. 89-90.

- RIERA, J. (1993) «Falsos dels segles XIII, XIV i XV», Actes del novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), I, ed. R. Alamany, A. Ferrando i Ll. B. Meseguer, Barcelona-Alacant-València-Castelló, Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Universitat d'Alacant-Universitat de València-Universitat de Jaume I, pp. 425-491.

- RIQUER, I.- SIMÓ, M. (1998), «Cor de dona, dolça vianda», Miscellanea Medievalia. Mélanges offerts à P. Menard, II, Paris, Champion, pp. 1109-1122.

-RIQUER, M. de (1964), Història de la literatura catalana, II, Barcelona, Ariel, pp. 602-631.

- ROGERS, D. M. (1996), «The marks of the Hidden Flame: three faces of Dido in Curial e Güelfa», Neophilologus, 80, 1, pp. 53-60.

 -RUBIÓ I BALAGUER, J. (1984), Obres de Jordi Rubió i Balaguer, I, Barcelona, PAM, pp. 413-417.

 - RUBIÓ I BALAGUER, J. (1932), «Les versions catalanes de la llegenda del bon comte de Barcelona i l'emperadriu d'Alemanya», Estudis Universitaris Catalans, XVII, pp. 250-287.

 - RUBIÓ I LLUCH, A. (1891), «Curial y Güelfa. Novela Catalana del segle XV», La Veu de Catalunya, I, pp. 591-592 i 603-605.

- SABATÉ, G. (1999), «Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch davant la cavalleria de la tardor medieval », dins Actes del VIIè. Congrès de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval ( Castelló de la Plana, 22-26 setembre 1997), vol. III, eds. S. Fortuño Llorens i T. Martínez Romero, Universitat Jaume I, pàgs. 335-343.

- SABATÉ, G. (2000), «La concepció de l'heroi al Curial e Güelfa», Zeitschrift für Katalanistik, 13, pàgs. 7-20.

- SALUDES, A. M. (1998a), «I sogni del Curial e Güelfa», Sogno e scrittura nelle culture iberiche. Associazione Ispanisti Italiani. Atti del XVII Convegno (Milano, 24-25-26 ottobre 1996) vol. I, Roma, Bulzoni Editore, pp. 273-287.

 - SALUDES AMAT, A. M. (1998b), «Ricerca paradigmatica o trionfo della letterarietà nelle strategie narrative del Curial e Güelfa», Echi di memoria. Scritti di varia filologia, critica e linguistica in ricordo di Giorgio Chiarini, Florència, Alinea, 197-211.

- SANSONE, G. (1963), «Medievalismo del Curial e Güelfa», Studi di Filologia Catalana, Bari, pp. 205-242.

- SANSONE, G. (1994), «L'autunno medievale del Curial», dins Scritti Catalani di filologia e letteratura, Bari, Adriatica Editrice, col. "Biblioteca di Filologia Romanza", 38.

- SANVISENTI, B.(1904-1905), «Su le fonti e la patria del Curial e Güelfa», Studi Medievali, vol. I, pp. 97-103.

- STOCCHI, M. (1995-1996[1997]), «Curial e Güelfa e il Decamerone», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLV, pp. 295-316.

- TATE, R. B. (1994), «La historiografía del reinado de los Reyes Católicos», Antonio Nebrija: Edad Media y Renacimiento, eds. Carmen Codoñer i J. Antonio González Iglesias, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 17-28.

- TURRÓ, J. (1991), «Sobre Curial, Virgili i Petrarca», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (= Miscel·lània Joan Fuster, III), eds. A. Ferrando i A. G. Hauf, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 149-169.

- VAZQUEZ, P. (1991), «Interpretación para una nueva lectura del Curial e Güelfa», Revista de Filologia Románica, VIII, pp. 243-249.

- WALEY, P. (1974), «Historical names and titles in Curial e Güelfa», Medieval hispanic studies presented to Rita Hamilton, London, pp.245-256.

- WALEY, P. (1976), «In search of an author for Curial e Güelfa», Bulletin of Hispanic Studies, LIII, pp.117-126.