Vicent Martines, El "Tirant" poliglota: Estudi sobre el "Tirant lo Blanch" a partir de les seues traduccions espanyola, italiana i francesa dels segles XVI-XVIII, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ("Textos i Estudis de Cultura Catalana", 55), 1997, 206 pp.

No gaudim a casa nostra de gaires estudis de contrastada solvència sobre la recepció de les obres literàries i culturals catalanes medievals, i aquest buit historiogràfic és tant més necessari que siga omplert quan que la seua sola existència ens mena a judicis sobre el passat excessivament ancorats en la sensibilitat estètica moderna. El Tirant ha estat, fins ara, un clar exemple de que les apreciacions crítiques fetes amb perspectiva contemporània (Dámaso Alonso, Mario Vargas Llosa...) no podien ser matisades pel coneixement dels usos de lectura (incloent-hi les traduccions) que al llarg dels segles i dels gustos literaris havien fet de les pàgines virginals del Tirant pàgines tacades, subratllades, anotades: en definitiva, pàgines vives.
Hom comença a entreveure un canvi en aquesta situació pel que fa a obres i autors senyers de la nostra cultura i a la valoració de la lectura que van merèixer entre els segles XVI i XVIII. Els estudis de Marco Antonio Coronel sobre la traducció llatina d'Ausiàs March n'és un bon exemple, però altres parcel.les, autors i obres fonamentals resten encara sense atenció: la recepció de l'Espill de Jaume Roig en aquest període, també la del Llibre dels fets de Jaume I, per esmentar només alguns dels reimpressos en aquell període. És benvingut, doncs, el llibre de Vicent Martines que, des d'una perspectiva comparatista (allò que avui dia s'anomena, i el mateix Martines anomena, interdisciplinarietat) estudia la recepció del Tirant a Espanya, Itàlia i França a través de les seues traduccions.
L'autor es proposa tres mitjans a través dels quals dur endavant aquest estudi:
1. Realitzar un acarament entre vint-i-cinc fragments del Tirant lo Blanch i els passatges corresponents de les traduccions espanyola, italiana i francesa dels segles XVI-XVIII. Aquesta comparació es desenvolupa al capítol 9 del llibre, a partir del qual extreu conclusions sobre el contingut i l'estil que exposa al capítol 10.
2. Analitzar l'opinió que els lectors de les traduccions del Tirant van emetre en forma de notes, glosses, subratllats, comentaris i marques en exemplars conservats de les diverses edicions d'aquestes traduccions. Especialment interessants són les anotacions de dos lectors italians, un del XV i altre del XVIII, en un exemplar de la traducció italiana conservat a la Vaticana i descobert per Vicent Martines.
3. Analitzar, a més, els judicis que la historiografia espanyola, italiana i francesa ha dedicat al Tirant, a partir de la versió original i les respectives traduccions.
Les dades que aporten els dos darrers punts són exposades als caps. 6, 7 i 8, on analitza, monogràficament, cadascuna de les traduccions espanyola, italiana i francesa respectivament. Aquests capítols van precedits per una exposició teòrica sobre la traducció i la recepció, seguida d'una repasada al panorama de les traduccions medievals a la Corona d'Aragó, i tres exemples d'anàlisi de traduccions medievals: la Questa del sant Grasal, la Divina Comèdia, traduïda per Andreu Febrer, i el Maldit de Pere de Queralt (cap. 4). El llibre acaba amb un "assaig de conclusions generals" (cap. 11), on Martines conclou que els traductors i lectors "trobaven en l'obra de Martorell no tant aventures cavalleresques [...]. Més aïna veien en Tirant lo Blanch el cavaller ideal de llavors, aquell del qual hom podia aprendre, que oferia models de regiment personal i social" (p. 173), intenció didàctica o "vocació instructiva" que Martines trova ja en el Tirant original.
El capítol més aconseguit és, sens dubte, el 7, dedicat a la traducció italiana, i especialment l'anàlisi de les marques de lectura de l'exemplar de l'edició veneciana del 1538 descobert per ell a la Biblioteca vaticana. Resulta especialment interessant i significatiu que a un lector italià de finals del segle XVI li interessara del Tirant dos aspectes tan medievals com la instrucció sobre l'amor (allò que Martines anomena "l'amor") i el regiment del prínceps ("la cavalleria"). És una llàstima que el panorama de les traduccions medievals a la Corona d'Aragó no incloga les traduccions de textos religiosos, que són les que apareixen primer i les que permeten la reflexió pràctica necessària per a que les traduccions que es realitzen a partir del regnat del Cerimoniós no "creen" una llengua culta, sinó que simplement la perfeccionen. En aquest sentit són paradigmàtiques les traduccions de la Bíblia, la dels Diàlegs de sant Gregori i la de la Legenda aurea, sense oblidar les traduccions en vers de textos religiosos des del francés a l'occità i al català.
Assenyalem també que la bibliografia conté algunes incorreccions que poden portar a confusió, més enllà de la simple omissió de les pàgines o del volum a alguns articles de revista: l'edició d'Annamari Gallina de la traducció de Febrer de la Divina Comèdia té sis volums, i no dos, i el Tresor de Brunetto Latini editat per Wittlin en té quatre.

Rafael Beltran i Josep Izquierdo
(Universitat de València)