CLAUS INTERPRETATIVES DE LA FICCIÓ DE LA VIUDA EN EL TIRANT LO BLANC

 

Miquel Aguilar i Montero

 

 

I. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

 

1.      L’argument de la ficció de la Viuda

El capítol 283 del Tirant lo Blanc és l’epicentre de la història, el punt d’inflexió de la novel·la, perquè la trajectòria de l’heroi s’hi veu trasbalsada, sotmesa a una “adversa fortuna” que el permet ser enganyat pel malèvol personatge de la Viuda Reposada (Martorell 2000: c. 283, p. 805). Aquest engany, tot i realment dur-se a terme al llarg d’aquest capítol de l’extensa novel·la, es comença a perpetrar poc abans i no es resol definitivament fins força després. A partir de la conversa que l’heroi i la malvada inicien al capítol 282, hom pot considerar que l’engany comença i la ficció s’encarrila cap un tràgic final previsible, sempre comptant que “les coses per mi (Viuda) principiades” (c. 283, p. 806) haguessin tingut èxit. D’altra banda, no és fins al capítol 296 que Tirant descobreix les intencions i les argúcies de la Viuda, quan jura “que si en aquell cas pogués eixir en terra, que en presència de l’Emperador la faria cremar, o amb les sues pròpies mans faria d’ella lo que havia fet del negre” (c. 296, p. 836). Al llarg d’aquests tretze capítols i trenta-quatre pàgines de la novel·la ‑una mínima part si es té en compte el global de l’obra‑ succeeix la més interessant trama sentimental de tota la trajectòria del cavaller Tirant, una crisi que l’afectarà fins al punt d’anul·lar-lo com a figura bèl·lica i reduir-lo al concepte de ‘malalt d’amor’ tan propi al segle XV. Durant una seqüència de la crisi en què Tirant queda enfonsat, el seu gran amic Hipòlit el veu tan agreujat que arriba a afirmar entre lamentacions que “si aquest cavaller mor, tota la cavalleria del món serà morta” (c. 291, p. 823): aquesta és la importància del personatge per a la cavalleria, segons el seu creador, i aquest és el punt d’especial intriga que li sap donar a la novel·la. El cavaller Tirant, tot i això, es recupera en conèixer la veritat dels foscos assumptes que envolten la Viuda i l’irracional amor que sent per ell.

El capítol 282, intitulat ‘Com Plaerdemavida envestí a Tirant de raons’, finalitza amb una declaració d’amor creuada entre Carmesina i Tirant: mentre el cavaller agraeix a la princesa les seves atencions, aquesta li assegura que “les portes del tresor són obertes per a tu e tancades per a tot altre” (c. 282, p. 802), un irònic precedent pels fets que s’esdevindran en breu. En aquest punt és on arriba la Viuda Reposada, que està apassionadament enamorada de l’heroi i no vol consentir que la jove Carmesina el posseeixi com a definitiu marit; la Viuda ja havia intentat distanciar la parella amb enganys, fent creure a la princesa que el cavaller tan sols volia les riqueses de l’Imperi Grec i, al seu torn, enginyant tota una funció teatral per fer passar la jove Carmesina per l’amant de Lauseta, el negre hortolà encarregat de tenir cura dels jardins de palau, i així desenamorar el cavaller davant de tan escandalosa infidelitat. En retirar-se Tirant cap a la seva cambra, després d’acomiadar-se de la princesa, va trobar la Viuda “al cap de l’escala (...) amb la femenil malícia (...) ab cara molt afable e ab gest graciós perquè el pogués enamorar” (c. 282, p. 802), que el va retenir per a exposar-li la seva admiració i per a proposar-li una temptadora oferta tan desitjada com antiga, i tan antiga com la pròpia humanitat: conèixer el futur. Tirant es troba en una situació molt propícia, ja que pateix d’amor profundament des de que va conèixer la princesa, i decideix trobar-se amb la Viuda a les dues de la matinada i en un lloc secret, segurament per conèixer la prosperitat de la seva relació amb la princesa però sense ni tan sols sospitar les autèntiques intencions de la Viuda, que Martorell anomena “crim que jamés tal no fon pensat” (c. 283, p. 803).

El capítol 283, intitulat ‘Ficció que féu la reprovada Viuda a Tirant’, ja ens especifica que l’indret secret on la Viuda tenia previst dur a terme els seus plans era “a les espatles de l’hort una casa ja concertada d’una dona molt anciana, e féu-la molt bé emparamentar ab un llit que hi féu posar segons a Tirant se pertanyia” (c. 282, p. 802). A partir d’aquest punt, en què es concreten els paràmetres de l’escena i es coneixen a la perfecció els personatges (tan sols Lauseta resta per presentar), Martorell ens narra l’engany que la Viuda realitza a Tirant: com el tanca a la casa de la vella i com enginya una tècnica òptica per tal de poder veure el jardí a través d’una finestra massa alta, cosa que aconsegueix mitjançant dos miralls: “l’u posà alt en la finestra, l’altre posà baix en dret de Tirant i en dret de l’altre, e tot ço que es mostrava en lo de dalt, tot resplandia en lo de baix, puix l’una lluna de l’espill estava en dret de l’altra” (c. 283, p. 803). El següent pas que féu la Viuda va ser convèncer amb més enganys la princesa Carmesina per tal que davallés al jardí, just sobre el punt que la malèvola Viuda havia disposat que es reflectís als miralls; la comèdia que ideà es basava en un joc de contingut altament eròtic entre Carmesina i Plaerdemavida, que aniria disfressada de l’hortolà negre anomenat Lauseta. L’objectiu de la Viuda era fer creure a Tirant que Carmesina havia estat posseïda per l’hortolà, un desengany amorós que posaria l’heroi a l’abast del seu desenfrenat amor: per una banda, la princesa s’havia negat reiteradament a consumar l’amor amb Tirant; per l’altra, el qui posseïa Carmesina era ni més ni menys que un infidel de nul·la consideració social a l’època. L’heroi, efectivament des de la cambra preparada per la reprovada Viuda, va aconseguir veure-ho tot a través dels miralls: el joc, l’acostament entre els fals negre i la seva estimada i, finalment, com ambdós es tancaven en la caseta del negre a soles. “¡Oh adversa fortuna! ¿En què t’he jo ofesa, que en les batalles me fas ésser victoriós e triümfant, e en amar só lo més malfadat home que jamés naixqués?”, exclama l’heroi sentimentalment ferit de mort (c. 283, p. 805).

Al capítol 291, intitulat ‘Lamentació que fa Tirant’, el cavaller entra en una greu crisi que l’acostarà per primera vegada a la mort, davant de la presència de tota la cort de grega. Amb un crucifix entre les mans, Tirant inicia l’anunciada lamentació encomanant-se a Déu com si realment estigués a les portes de la mort: “com faràs l’última sentència, fes, Senyor, que jo sia u dels elets benaventurats, e no dels maldits!” (c. 291, p. 820). La comparació que Martorell estableix en aquest punt, mitjançant paraules del personatge, entre Tirant i Jesús és ben significativa, un símbol inequívoc que l’obra de l’escriptor valencià té, entre d’altres o complementària a d’altres, una finalitat religiosa i de propagació del catolicisme: aquest fet també es demostrarà més endavant, quan Tirant no tan sols venç sinó que també converteix molts infidels al nord de l’Àfrica. Martorell també ens explica que l’Emperador, el Cardenal i la resta dels assistents a l’escena “oïen dir a Tirant, tenint-lo en openió de bon crestià” (c. 291, p. 821). Tot seguint amb la pauta de l’actitud d’un moribund, el cavaller procedeix a acomiadar-se de tots els qui han estat al seu costat, com és el cas de la família imperial grega, les dames de la cort i el seu bon company Hipòlit, per a qui demana a l’Emperador, de la mateixa manera que per a la resta de col·laboradors en les batalles contra els moros infidels, que “en vostra custòdia e protecció los vullau tenir” (c. 291, p. 822). Les darreres voluntats de Tirant són l’embalsamament i la repatriació del seu cos a Bretanya, la col·locació dels vestits de guerra sobre l’altar major de l’església on ha d’ésser enterrat, l’impediment als seus pares de veure el cos sense vida de Tirant i, el més important, la inscripció en la tomba que incideix en la finalitat religiosa de la novel·la i que ha de dir “Causa odiosa per què morí Tirant lo Blanc” (c. 291, p. 824). Aquest epígraf cal que vagi acompanyat d’il·lustracions de caps de moros negres com el de Lauseta, que segons el cavaller és la causa de la seva mort.

La malaltia de Tirant continua responent al model propi del segle XV, profundament misogin, en què l’enamorat patia fins a tal punt que podia morir d’amor; en aquest sentit, és interessant contrastar la filosofia de Martorell i de la seva època amb la del poeta llatí Ovidi, que en el seu llibre Arte de amar afirma el següent: “el héroe de Tirinto era dominado por su amante. No creo que te debas quejar sufrir lo mismo que él sufrió” (Ovidi 1989: 31). L’obra d’Ovidi pren la forma d’una epístola als romans, a qui es dirigeix per educar en temes amorosos dient que “si alguno de vosotros ignora el arte de amar, que lea mis versos, que se instruya en ellos, y que ame” (Ovidi 1989: 3); el poder que Carmesina exerceix sobre Tirant, i que l’anul·la pel que fa a les obligacions marcials, és tan criticat en Martorell i el seu Tirant lo Blanc com admirat en la societat llatina clàssica.

Tot i els improductius intents dels metges de palau, quan semblava que la mort de Tirant era més propera i irremeiable, va arribar “una vella juïa a la fama del seu mal” (c. 292, p. 825) que aportarà la solució per revitalitzar el jove heroi i així permetre la salvació de l’imperi, que cada vegada era més perillosament assetjat pels infidels turcs. Aquesta és l’autèntica finalitat de la vella, demostrable en el moment que anuncia que ha viatjat fins a palau per curar el cavaller Tirant “havent compassió de vostra altesa (l’Emperador) que en los darrers dies benaventurats no hajau ésser desposseït de la vostra imperial senyoria” (ídem). El remei que la vella aconsella a l’Emperador consisteix a fer entrar molts cavallers a la cambra de Tirant fent anar les armes i lluitant, a conseqüència del qual el jove moribund es despertarà i preguntarà què és el que succeeix; la resposta de l’Emperador haurà de ser que els turcs ja han arribat a les portes de la ciutat, motiu pel qual Tirant s’alçarà i oblidarà les cabòries que el mantenen en un llit. Efectivament, “Tirant demanà la sua roba, e féu-se, ab moltes tovalloles, lligar la cama, e armà’s lo mills que pogué e pujà a cavall” (c. 292, p. 826).

Cal destacar la frase que Martorell posa als llavis de Tirant en el moment que veu com, per deslliurar-lo del mal que tan profundament l’oprimia, la vella havia enginyat aquell engany: “Lloat sia lo poder de Déu, que dona m’ha lliberat de mort, puix dona m’havia mort” (ídem). Amb aquesta sentència, la teoria de la misogínia en el Tirant lo Blanc es veu parcialment suavitzada, rebaixada perquè el cavaller comprova com totes les dones no són fruit de mals i malalties. L’aparició miraculosa de la vella curativa, que sense cap mena de medicina li ha retornat les forces, demostra una vegada més com n’és d’important per a Martorell el paper bèl·lic dels cavallers, que han d’ésser capaços de recuperar-se de qualsevol mena de decaiguda moral provocada per l’amor, que han de superar qualsevol desavantatge sempre que puguin realitzar un acte de caritat en favor de la religió i en la lluita contra els infidels: en aquest cas, la salvació de l’Imperi Grec acaba sent més important que el desengany provocat per Carmesina o, si més no, per l’engany que a posteriori provoca el desengany a càrrec de la Viuda (la Princesa encara no entén per quina raó Tirant la rebutja i evita qualsevol relació amb ella).

El cavaller, un cop guarit, decideix emprendre la marxa per mar cap a les posicions turques i demana al senyor d’Agramunt i a Hipòlit, els seus més estrets col·laboradors, “que deu galeres que hi havia que les fessen armar e posar en orde de les coses necessàries”, i a més “ordenà que tota la sua gent anassen per terra fins al castell de Malveí, i ell iria per mar, que allí es trobarien” (c. 292, p. 828). Mentrestant, l’espera a la posada on Tirant solia hostatjar-se fins que la relació amb la Princesa fou més estreta comporta més complicacions, més embolics relacionats amb Carmesina: primer, l’ambaixada de Plaerdemavida i de la donzella de Montblanc, que portaven noves de la seva senyora; després, la visita de l’Emperador de Grècia, que a causa de les súpliques de la filla també va anar a veure a Tirant. En ambdós casos, la resposta del patge que vigilava la cambra del cavaller va ser que “com tants dies ha que el seu esperit no ha reposat, ara està en consolació gran per recobrar lo que aquests dies ha fallit” (c. 292, p. 829); les excuses, en efecte, es van repetir per ordre del propi Tirant, que rebutjava veure qualsevol membre de la cort que li pogués recordar l’afer entre Carmesina i el negre Lauseta als jardins de palau.

El capítol 293, intitulat ‘Com Tirant tramès a l’Emperador lo senyor d’Agramunt per notificar-li la sua partida’, ja narra els preparatius que els homes de Tirant realitzen per salpar d’immediat. La Princesa, en veure que el cavaller finalment marxava sense acomiadar-se, va suplicar al seu pare que anés a veure’l perquè ella volia també parlar-hi. El resultat va ser que, “per causa d’un negre núvol qui ab grans trons e llamps venia acompanyat” (c.293, p. 831), a les dones no se’ls va permetre accedir a la galera de Tirant mitjançant una barca i Carmesina va quedar novament corpresa per no haver vist el seu estimat heroi. Tot i això, Plaerdemavida actua com a intermediària entre els amants i puja a la galera en companyia d’Hipòlit amb la missió de conèixer el per què de l’actitud de Tirant.

El següent capítol, el 294, correspon a totes les raons exposades per la dama de companyia de la Princesa, d’entre les quals cal destacar les qüestions que rep Tirant: “¡Oh molt cruel cavaller, entre molts nobles valerós! ¿Qui ha regirats així los teus pensaments? ¿On són ara los precs los quals moltes vegades a mi, per restauració de la vida vostra, planyent e sospirant oferíeu, que la vostra vida e mort estava en les mies mans? ¿On són ara los piadosos ulls ab los quals tota volta mostraven ésser vists amb llàgremes? ¿On és l’amor que envers mi mostràveu passant delitoses paraules, e los greus treballs e congoixes que jo he presos per meus propis, en delit e servei de vostra mercè? ¡Partir-se de tan virtuosa senyora, la més alta en dignitats e virtuts que en tot lo món sia, sens dir-li adéu-siau!” (c. 294, p. 832). La resposta de Tirant ocupa un nou capítol, el 295, i sobretot es basa en l’explicació que el cavaller ofereix a Plaerdemavida sobre els fets que va albirar al jardí, en què la donzella també participà sense conèixer allò que desencadenarien; el cavaller ho explica de la següent forma: “Primerament viu un deshonest besar, lo qual los meus ulls e sentiments ofené, e majorment aprés entrant en una cambra, ab gest e paraules d’infinida amor abraçats, mostraven haver aconseguit tot aquell plaer e delit que entre enamorats s’acostuma” (c. 295, p. 833). La ‘Rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant’, alhora el títol del capítol 296, aclareix els fets explicant que tot allò interpretat erròniament per Tirant: “és estada cosa que s’és fet per joc e burles, per dar consolació e alegria a la senyora Princesa. La Viuda Reposada hagué dels entramesos de la festa de Corpus Crist, e jo em vestí en forma del nostre hortolà” (c. 296, p. 835). Tirant evidentment no creu allò que Plaerdemavida li conta i envia el jove Hipòlit a la cambra de la donzella, on ella assegura que encara hi ha els vestits que va usar per a l’engany de la Viuda; quan Hipòlit torna, fa arribar els vestits lligats a una corda i li és impossible pujar a la galera, així com Plaerdemavida s’hi queda, ja que la mar va tornar-se excessivament brava.

En aquest moment, Plaerdemavida actua més que mai com a pol oposat a la Viuda, una autèntica ‘Celestina’ que aconsegueix adreçar el major malentès de la novel·la, que ha estat a punt de separar definitivament els amants i de fer perdre a Tirant la salut que tan necessària li era per lluitar: la fita aconseguida és, doncs, positiva per partida doble.

D’aquesta manera, Tirant acaba adonant-se del greu error de judici comès i demana disculpes a Plaerdemavida, alhora que retorna al seu estat afectiu habitual vers la Princesa. La novel·la continua i l’acció més immediata és el naufragi que la galera del capità dels grecs pateix, i que el duu a les costes africanes; les repercussions de l’engany de la Viuda i el sentit d’aquesta estructuració interna, però, arriben en aquest punt a la seva fi.

 

2. La Viuda Reposada: bases del personatge

El personatge de la Viuda Reposada és un dels més elaborats del Tirant lo Blanc. Arrossega una tradició literària vasta i prolífica, dignament continuada pel valencià Joanot Martorell i brillantment plasmada en la novel·la. Martí de Riquer l’anomena “intrigant dida de la Princesa” (Riquer 1992: 232), i molts altres epítets ha rebut específicament en relació als fets del capítol 283. Es pot ben dir que la ficció que Martorell va canalitzar mitjançant aquest esforçat personatge, l’engany als amants, l’ha caracteritzat i li ha proporcionat el punt d’interès necessari per a passar a la història de les lletres catalanes com a personatge emblemàtic. Des de la seva psicologia i fins a la seva finalitat en la novel·la, passant per la recreació literària que l’autor en va fer, han estat punts d’estudi exclusius de molts crítics i historiadors de la literatura. El propi Martí de Riquer afirmava que l’epítet de ‘reposada’ assignat a la Viuda no s’adequa a les característiques del personatge, ja que el repòs a què fa referència ben lluny queda d’allò palpable al llibre, de la personalitat caricaturitzada per Martorell; en aquest sentit, Riquer reconeix que la novel·la és plena de “segones i terceres intencions” (ídem) i atribueix aquest important detall a una polarització del caràcter del personatge.

Lluny d’ésser una vídua reposada, com la ideologia medieval estipulava, la incansable i cruel perseguidora de Tirant esdevé el contrari d’allò estereotipat i, tot i ser un terme inexistent a l’època, políticament incorrecta. En la societat del segle XV, a la qual pertanyia Martorell, també podria ser que es conegués amb el qualificatiu de ‘reposada’ aquella vídua de dubtós comportament i que “donava de què parlar” (Riquer 1992: 235) a parents, veïns i coneguts.

En el cas concret de la Viuda Reposada del Tirant lo Blanc, els estudiosos de la literatura han coincidit en gran mesura a justificar l’acció de l’engany per l’apassionat amor que sent envers Tirant, l’heroi que manté una relació sentimental amb la jove princesa de l’Imperi Grec. El cas és que Martorell ens comunica que la Viuda Reposada se sent atreta per l’heroi ja des del capítol 161, quan llegim “e la Viuda Reposada estava molt inflamada en l’amor de Tirant” (c. 161, p. 547), arran d’una audiència concedida per l’Emperador al Duc de Pera, durant la qual posà al corrent la cort sencera sobre les gestes i la valentia del cavaller. A partir d’aquí, la rivalitat entre Carmesina i la Viuda va en augment per part d’aquesta, ja que la princesa en cap moment és conscient de l’antipatia que comença a despertar en la seva dida; és en el capítol 264, però, quan la Viuda inicia la sèrie d’enganys que desembocaran en la ficció del capítol 283. En aquesta ocasió, Martorell ens diu que “l’extrema passió que la Viuda Reposada portava ab si fins en aquella hora no s’era manifestada” (c. 264, p. 769) i, posteriorment, la infame Viuda demana permís a Carmesina per parlar amb Tirant, “que volia molt parlar ab mi per molt útil e profit meu”  (ídem). Aquesta és certament la primera acció que realitza la Viuda en desfavor de la relació entre l’heroi i la princesa, un gest que donarà lloc a tota una intriga novel·lesca contrària a aquella que desenvolupa el personatge de Celestina en la Tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas. En aquest cas concret, la Viuda Reposada no tan sols enganya a Carmesina, sinó que fa creure a Tirant que és ella la qui concerta la cita (per tal que s’apressi més a acudir-hi); un cop arriba el cavaller i troba la Viuda on creia que havia de trobar la princesa, una falta falsament atribuïda a l’Emperadriu, la Viuda inicia una conversa amb ell que es pot considerar el començament d’una artificial i forçada relació que cap fruit donarà, tot i els esforços i trampes duts a terme per la banda femenina: l’element misogin hi és present en tot moment, però tan sols en el cas de la Viuda (a partir de la ficció, la misogínia atacarà la Princesa en lloc de la Viuda perquè Tirant interpola la culpa d’aquesta en aquella).

Vicent Martines afirma que “ella (la Viuda) estima sense mesura Tirant i no pot avenir-se quan Tirant no li correspon gens i comprova que està enamorat de la joveneta Carmesina” (1995: 98). En veritat, allò que realment empeny la Viuda a trencar la relació entre els joves enamorats no és res més que l’amor, un principi gens reprovable si no fos pels perversos mecanismes que empra per tal d’aconseguir la finalitat premeditada.

D’altra banda, aquest esforçat personatge creat per Joanot Martorell no ha despertat en tots els crítics la mateixa tolerància i comprensió. Ben al contrari del que s’ha vist fins ara, la Viuda Reposada també ha estat considerat un dels personatges més vils i cruels de la literatura tardomedieval, la digna successora de la tradició misògina més mordaç.

Josep Romeu diu, per exemple, que el seu amor vers Tirant és “senil, absorbent i calculador, expressant-se primer en un discurs ambigu però d’intenció malèvola” (1994: 173); en aquesta expressió –i ja hi notem un punt de culpabilitat no tan esmorteïda com en la cita de Martines‑ es plasma el límit a on pot arribar un amor desesperat i fins perillós per a un cavaller que, com Tirant, no correspon als desitjos de la Viuda. Aquesta, doncs, seria per a Romeu i Figueras una persona de mentalitat diabòlicament possessiva, d’arriscades accions i d’espantosos resultats que tan sols cerquen el propi benefici i el perjudici aliè.

Per a Xavier Renedo, no tan sols la Viuda és un personatge poc corrent en l’aspecte més purament sexual de la psicologia, sinó que Estefania, Plaerdemavida i la pròpia Emperadriu també juguen un paper altament eròtic i sensual en l’obra. El cas de la Viuda, però, és el més inquietant a causa dels fets que ocorren al capítol 283 del Tirant lo Blanc. Renedo afirma que, pel que fa als quatre personatges femenins ja anomenats, “predomina la qualitat luxuriosa, la quals cosa els inclina cap a la pràctica de l’amor ‘viciosa’ o libidinosa” (1989: 22); la relació entre Tirant i Carmesina, especialment per voluntat d’ella, és més idealitzada i virtuosa: aquí rau la dicotomia entre les dues conductes sexuals tractades al Tirant lo Blanc.

Per entendre el personatge de la Viuda Reposada cal també conèixer quin paper jugava el referent real més proper a la societat contemporània de l’autor, és a dir, com veia el creador la seva creació per tal de plasmar-la en el text. D’aquesta manera, i analitzant també les possibles influències no necessàriament coetànies, comprendrem de la millor forma possible la intencionalitat de l’escriptor en perfilar la malvada i reprovada, entre molts altres qualificatius sempre negatius, Viuda del Tirant lo Blanc.

Si bé ja s’ha fet una breu caracterització del personatge en si, ara serà necessari comparar-lo amb d’altres models, similars o radicalment oposats, com és el cas de l’obra de Francesc Eiximenis o de Jaume Roig, amb sengles llibres d’evident misogínia i intitulats Llibre de les dones.

 

a) Francesc Eiximenis, Lo llibre de les dones

El gironí Francesc Eiximenis, com ja s’ha dit, va redactar Lo llibre de les dones l’any 1396, tretze anys abans de morir a la ciutat de Perpinyà. Aquesta obra, la més coneguda seva, a més de Lo Crestià i el Llibre dels àngels, obre dues vies lectura possibles: per una banda, un regiment de vida ideal per a les diverses condicions possibles de la dona (infanta, donzella, casada, vídua, religiosa) i, per l’altra, una mena de catecisme especialment destinat al públic femení. Els capítols entre el 95 i el 100, estableixen les bases morals pròpies i necessàries de les vídues del segle XV.

En el capítol 95, el primer del grup, Eiximenis remet a sant Jeroni per considerar la vídua un element molt honorable de la societat, visió que contrasta clarament amb el personatge del Tirant lo Blanc. El motiu que mou Eiximenis a realitzar aquesta afirmació és que la vídua, en l’estat que es troba, en lloc de servir a un marit pot dedicar-se plenament al servei a Déu. A més, com que ja ha passat innumerables i innombrables misèries servint a un home “per bo que l’haja ahut” (Eiximenis 1981: 145), sembla que en principi no n’hauria de tornar a desitjar altri. La viduïtat és qualificada segons Eiximenis de “sant estament”, beneït per Déu sempre en el cas de “qui no és falsament ne fenta viuda” (ídem), com ben bé podria ser la Viuda Reposada de Martorell. Eiximenis estableix models de vídues a seguir, per tal que les receptores del llibre prenguin exemple, com és el cas de Judith i Anna Prophetissa; les referències bíbliques a les vídues amb la mateixa finalitat són freqüents, i ho fa citant l’Èxode, XXII i l’Ecclesiastici, XXV. Una altra lloança a tenir en compte és que a les vídues “els és promès guardó doble sobre aquells qui són posats en estament de matrimoni” (1981: 146), i en aquest sentit sobreposa la viduïtat al matrimoni, alhora que la virginitat a la viduïtat.

Els fruits i béns que les vídues tenen en contraure aquest estament són “lo descàrrech mundanal” (1981: 145) que li suposa el fet de deixar de servir a un marit, per la raó ja abans argumentada; una “special benedicció de nostre senyor Déu que Déus dóna a aquell qui aquest sant estament observa”; un tracte preferent ja que “nostre senyor les ou en lurs affanys, e les pren en sa guàrdia”; a més que Déu sempre procura “fer-los ajuda en lurs necessitats”; i, per últim, “en Paradís lus és promès guardó doble sobre aquells que són posats en estament de matrimoni” (1981: 146).

El capítol 96 del llibre fa referències a sant Agustí i ve a dir que la vídua gaudeix de gran llibertat i que “aconseguex a ffer ço que li plau de ssi matex, e majorment si·s vol tot donar a Déu”. El text del capítol, però, també presenta al·lusions a sant Pau, que ratifica aquesta concepció de l’estament de viduïtat. Una altra font d’informació d’Eiximenis, ja observada en l’anterior capítol, és sant Jeroni, a través de qui afirma que “aquest (el servei a Déu) és bastant a fer-li amar viduytat”, o sia, que la vídua tan sols pel fet de servir a Déu ja ha d’estar orgullosa de ser-ne i fins alegrar-se del fet d’haver perdut el marit, sempre i quan conservi un castedat que “que no pot haver preu(1981: 147); aquesta darrera cita va ser extreta de l’Ecclesiastici, XXV, però dins de Judich, XV hi ha una faula que mostra com és millor, si s’és vídua i es vol conservar la castedat, que aquesta sigui jove: la narració conta la història d’Anna Profetissa, de qui es diu que encara va viure setanta-tres anys després de la mort del seu marit i que sempre es conservà casta.

Segons Eiximenis, la viduïtat té molts punts positius com ara que “la persona viuda aconseguex a ffer ço que li plau de ssi matex, e majorment si·s vol tot donar a Déu”; també s’ha de tenir en compte que “desliurar la un de l’altre, veges com és gran gràcia a cascú” (1981: 146), una opinió força admissible si es té en compte que el matrimoni per a Eiximenis era un càstig, un martiri insofrible; l’autor també alerta que “si·y ha madastra, veuràs bregues entre ells e los infants del marit”, una possibilitat a tenir en compte en un segon matrimoni; també per a aquest cas serveix la reflexió que diu que “si lo marit era millor, veus aquí tots jorns sospirs (...) si pigor, veus tot jorns pahor que aquest no muyra així com lo primer” (ídem); “no pot haver preu la ànima d’aquell qui té castedat vidual per amor a Déu” (1981: 147) i, per últim, cal saber que “dona viuda casta gran glòria és de tot son linyatge, majorment que sia complidament profembra e que sia jove”, una idea ja exposada amb anterioritat i que aquí es reafirma.

El següent capítol de l’obra, el número 97, tracta de la vida religiosa que ha de portar la vídua, en el cas que vulgui ésser respectable i respectada pel conjunt de la societat. En primer lloc, Eiximenis afirma que la “bona viuda deu ésser primerament devota e entesa en molta oració” (ídem), i per a incidir-hi pren suport en la paraula dels ja habituals sant Jeroni i sant Agustí, a més de Crisòstom. La dona vídua ha de demostrar el seu culte i la devoció confessant-se sovint, però l’actitud no és suficient per mostrar-se pulcra davant dels ulls de la societat, ja que també haurà d’anar “grosserament vestida, car lavors ensenya que l’ornament que·s feya cany era maridada, solament lo feya per lo marit e no per vanitat mundanal” (1981: 148); la vestimenta més adient per a una vídua senzilla i devota serà la de color negre i, a més, haurà de prescindir de qualsevol tipus de maquillatge i de cura de bellesa, com és el cas de la depilació. Aquest model de vídua, que no cerca marit a jutjar per l’aspecte que presenta, és el més perfecte sobretot si és jove, ja que la castedat durant la joventut és encara més soferta i apreciada.

La vessant contrària a aquesta modèlica dona vídua, la coqueta i luxuriosa, era molt mal vista en la puritana societat del segle XV; d’allò que avui anomenaríem “vídues alegres”, en l’època i segons ens reprodueix Eiximenis es deia que “en lurs cases no ss’i fa may fahena o pocha, mas del lit a la taula, e de la taula a la finestra a burlar ab tothom” (ídem); la vídua que no es mostrava entregada plenament al servei a Déu, doncs, tan sols ocupava el temps en tafaneries ociosament dutes a terme en el temps no dedicat a les necessitats més primàries i baixes, el menjar i el dormir.

Les vídues, segons Eiximenis ens conta al capítol 98 de Lo llibre de les dones, han de fer penitència i dejuni, “que viuda que viu en delits morta és, ço és que en mal estament viu” (1981: 149). Sant Jeroni afegeix a aquesta idea de sant Pau una apreciació més fatalista, especialment quan diu que els delits “fan la persona disoluta e la fan follegar, repennar a rebel·lar e fer moltes dolenties per les quals la persona ve a mala fi sovín”.

En aquest punt, Eiximenis marca unes pautes bàsiques que fan de la vídua un personatge respectable i venerat, sempre i quan es compleixin els següents requisits: haver tingut un sol marit, haver pujat els fills dignament, haver fet moltes almoines, haver estat una persona hospitalària amb els pobres i els peregrins, no ser ociosa (tal i com es criticava en l’anterior capítol), no tenir mala fama, fer força penitència i resar.

El darrer dels capítols de Lo llibre de les dones dedicat a la viduïtat, el número 100, recopila el pensaments d’il·lustres personatges de gran importància per a Eiximenis, ja que en ells basa la filosofia de la seva magna obra i sobre ells reposa gran part del pensament occidental actual. A continuació es detallaran els personatges, les obres d’on Eiximenis va extreure les idees per a la redacció d’aquesta part del llibre i, per últim, una breu cita que exemplifica la particular idea de la figura de la vídua i de l’estament de la viduïtat.

Sant Agustí, epístola LXXXV: “Estament vidual és fort alt e a Déu plaent” (Eiximenis 1981: 150).

­            Valerius Maximus, llibre IV, capítol III: “Anthònia, qui con fos bella e riqua e nobla e jove, per sola amor de castedat volch servar éntegra e vera viduïtat” (1981: 150).

Sant Pau, Prima Corintiorum, VIII: “Yo conseyll a les maridades e viudes que s’estiguen en l’estament en què Déus les ha apellades” (1981: 151).

Sant Ambròs, Exameron, homilia IV: “Dóna eximpli natural a les viudes de la tortra qui, aprés que ha perduda sa companyia, no·n pren altra en senyal de éntegra amor a aquell” (1981: 152).

Carnocensis, Sermone de nupcijs: “N’hi ha que si lo marit cert temps no torna, que·s fan viudes de present, per què·n puxen pendre altre” (1981: 152).

Sant Agustí, De vida crestiana: “Tres espècies hi ha de viudes. La primera és d’aquelles qui sol servir a Déu entenen, e aquestes són celestials. La segona, qui entenen a nodrir sons infants pobills e sa casa a mantenir, per trebaylls e ab affanys, e aquestes caen e·s leven sovín. La terça, qui entenen en delits e en solaços, e aquestes reserva Déu a la mort eternal” (1981: 153).

 

b) Boccaccio, Corbaccio

Si marxem de la literatura del país i recorrem Europa, les lletres italianes són un referent excepcional a l’hora de catalogar el model de vídua que imperava al segle XV. Si bé la visió d’Eiximenis entorn del tema és força plàcida, tot i que estricta i inquisidora, Boccaccio té un punt de vista força distant pel que fa a les vídues en la societat.

Sembla que el títol de l’obra, Corbaccio, al·ludeix almenys en part a la figura de la vídua vestida de negre, de rigorós dol. Aquest personatge rep una connotació molt més sinistra que en les versions consultades fins ara, ja que l’autor de l’obra el compara amb un corb, que de la mateixa manera que l’amor “eat corpses, pecking first the eyes and then the brain” (‘menja cossos, picant primer els ulls i després el cervell’; Levarie-Smarr 1986: 154). La visió del corb en comparació amb la vídua no afavoreix massa aquest estament, perquè si bé podria semblar que la similitud és merament òptica en primera instància, la intencionalitat de Boccaccio és evident en atribuir unes accions tan cruels a l’animal que simbolitza la persona. La vídua, en aquest cas, és un depredador que enreda els homes per la necessitat de marit que té, després d’haver perdut el seu; Eiximenis tractava molt bé les vídues, sempre i quan complissin amb les seves obligacions de cristianes devotes, però Boccaccio directament carrega contra elles sense donar cap oportunitat. La vídua, plasmada en el corb, es contraposa a totes hores amb la Mare de Déu, comparada amb un cigne; la primera és el pecat, mentre que la segona és l’única dona que se salva d’entre totes aquelles que habiten el món. Aquest és un dels detalls que diferencia el sentit del Corbaccio del de l’Amorosa Visione, l’anterior obra de l’autor, ja que és força més terrenal i ressentit.

 

 

II. FICCIÓ QUE FÉU LA REPROVADA VIUDA A TIRANT

 

1. El jardí i la tradició de l’amor cortès

En la tradició cortès, el jardí és un espai exterior amè, de mides reduïdes i unitàries, un locus amoenus fet encara més plàcid per la mà de l’home i el conseqüent augment de la seva delectació sensorial. El jardí era un escenari predilecte per a situar-hi l’amor cortès, una relació sentimental purificada i mostrada com a virtut de l’home vers la seva naturalesa; el jardí també és l’escenari d’idíl·liques escenes romàntiques medievals, polides de qualsevol mena de luxúria o de conducta aliena a la moral imperant a l’època. L’exercici de construir un jardí respon, alhora, al desig de protecció i de civilització de la societat alta; aquest Edèn terrenal i accessible, aquest paradís sorgit de les mans de l’home per a ell mateix, és un motiu simbòlic i transcendent de gran rellevància en la literatura de temàtica amorosa.

En el cas del Tirant lo Blanc, però, el jardí de la cort imperial grega es converteix en un indret que, si bé es presenta igualment bell i plàcid, s’embruta amb la jugada que la Viuda realitza al capítol 283 de la novel·la: la part estrictament pròpia de la ficció. Cal remarcar el fet que Martorell anomena en tot moment ‘hort’ el concepte que aquí apareix com a ‘jardí’, de la mateixa manera que el negre Lauseta és anomenat ‘hortolà’ en lloc de ‘jardiner’; en aquest cas, el jardí del palau de Constantinoble està proveït, pel que es descriu a la novel·la, d’una “séquia d’aigua” i d’abundant vegetació que li proporciona una agradable “verdor” (c. 283, p. 804): tot i els actes que s’hi cometen, no deixa de ser un locus amoenus.

El jardí, en la tradició cortès, era un espai per a la cura dels mals d’amor, un espai de reflexió on abocar la malenconia de l’amant vers l’estimat o l’estimada. En el Tirant lo Blanc, concretament en el capítol 269, també se’ns presenta d’aquesta manera mitjançant la princesa Carmesina i la crisi personal que li suposa el seu amor cap a Tirant, i viceversa; doncs en aquest capítol, Martorell ens ensenya una Carmesina “mostrant grandíssima congoixa, passejant sola per l’hort” (p. 780), una escena reveladora d’aquesta tradició i de la continuïtat que Martorell tria.

 

2. El negre Lauseta: qüestions d’origen i onomàstiques

La inserció del personatge conegut com a Lauseta, un moro negre que té cura dels jardins de palau, ha estat una de les novetats assenyalades i analitzades pels estudiosos del Tirant lo Blanc. El negre Lauseta apareix per primera vegada en la novel·la quan la Viuda comença a maquinar la ficció del capítol 283, en presència d’un pintor que ha de confeccionar una màscara que s’hi assembli per a que la malvada dida pugui fer passar Plaerdemavida per ell. L’objectiu de la Viuda és demostrar a Tirant que la princesa manté relacions amb el negre, un dels servents de l’Emperador de menys reputació no només pel fet de ser negre, sinó també perquè era un infidel aliè a la religió oficial de l’imperi i, en conseqüència, del món civilitzat vigent en la mentalitat de la cort. En aquell moment, la Viuda ens descriu indirectament a Lauseta: “ab pèls en la cara, uns blancs e altres negres” (c. 269, p. 780). En cap lloc més de la novel·la es parlarà extensament de l’hortolà; sembla que tot i la importància que té dins de la ficció, en l’argument del Tirant lo Blanc és un personatge parcialment oblidat per l’autor que li ha concedit aquest mateix paper crucial.

La ficció de la Viuda, doncs, es pot dir que té l’inici en el capítol 269, quan comença a plantejar a Tirant la possibilitat de la relació entre el moro i la princesa, alhora que encomana la disfressa de negre al pintor; tot i això, un altre aspecte especialment curiós sosté aquesta idea. Mentre la princesa passeja pels jardins de palau, en presència de Tirant i de l’Emperador, Lauseta es troba “adobant un taronger, per ço com ell tenia càrrec d’adobar l’hort  i enceta una conversa amb Carmesina (p. 781); el cavaller Tirant, que recentment havia parlat amb la Viuda sobre el tema de la infidelitat de la seva estimada, observa l’escena i pensa: “Oh, d’aquesta mala dona reprovada Viuda! ¡Encara farà, ab sos falsos ginys, fer-me creure lo que m’ha dit ésser ver!”. Tirant es refereix, evidentment, a la ficció que la Viuda realitzarà catorze capítols més endavant i que ell no pot conèixer, tot i que sembla intuir en aquest punt del llibre. Martorell crea una situació propícia per a la consecució de la ficció, un joc de casualitats ben trobat que li obrirà el camí de l’engany.

Aquesta situació, a mesura que la història anirà avançant, conduirà a la ja anomenada ficció i a la posterior mort de Lauseta a mans de Tirant, en el capítol 286, per venjar-se del que creu que realment és un acte d’infidelitat imperdonable.

Josep Pujol (1995) observa que el negre Lauseta pot ésser fruit d’una mala interpretació, segurament per desconeixement de causa, de Martorell en relació al nom del seu negre hortolà. Pujol posa en relació aquest personatge del Tirant lo blanc amb l’Alauzeta d’una razo del trobador Bernat de Ventadorn, Can vei la lauzeta mover. Aquesta història amorosa explica com Bernat s’enamora de la duquessa de Normandia, una senyora que manté relacions amb un altre cavaller; el trobador observa en una ocasió, d’amagat i amb l’ajuda d’una donzella de la dama, com Alauzeta rep el cavaller a la seva cambra. La similitud entre aquesta història i la ficció de la Viuda és força elevada, tot i que l’equívoc de Martorell rau en el fet que Bernat de Ventadorn anomenava Alauzeta a la dama, no al cavaller amb qui cometia l’acte d’adulteri.

Una de les possibilitats del perquè del nom de Lauseta és el fet que, en àrab, aquest terme significa ‘negre’; que Lauseta fos negre i el seu nom ho remarqués no és una casualitat, ja que només podia existir un factor encara més negatiu que la infidelitat de Carmesina, i és que aquesta fos consumada amb un negre infidel i servent del seu propi pare. En paraules de Pujol, aquest fet és un dels punts més importants i imprescindibles en la “ ‘campanya’ de desprestigi de l’honestedat de Carmesina” que duu a terme la Viuda per apoderar-se de Tirant (1995: 229).

D’altra banda, i en relació al punt anterior, si el nom de Lauseta podia ésser una referència a la tradició literària trobadoresca (concretament a una razo de Bernat de Ventadorn, com s’ha dit més amunt), la correspondència entre un nom i l’altre no s’ajusta ben bé a la realitat, ja que en Ventadorn correspon a la dama, que és la duquessa de Normandia, i en Martorell pertany al negre que estableix relacions amb la dama, que és Carmesina. Pujol explica aquesta interpolació especulant si “Martorell coneixia només d’oïdes la història i va confondre els noms” (1995: 230).

 

3.      Els elements de teatralització

Sense cap mena de dubte, un dels aspectes més interessants de la ficció de la Viuda Reposada en el Tirant lo Blanc és l’ampli ventall de recursos que Martorell hi va abocar i que, en conseqüència, va servir a d’altres autors per confeccionar ficcions pròpies prenent com a base la del valencià, alhora que aquest mostra clares influències pel que fa als entremesos de Corpus Christi.

La teatralització de la ficció té diversos punts clau a analitzar, com ara el paper que hi desenvolupen els personatges o els referents que van influir en l’autor. Primerament, cal tenir en compte a quin gènere pertany la breu escenificació de la infidelitat de Carmesina, el que Sant Tomàs d’Aquino anomenava ludus turpis et inhonestus (teatre obscè) i que Martorell va transformar en un ludus humane consolacionis (teatre eutrapèulic) i en un ludus gaudi spiritualis (teatre litúrgic), segons a quin personatge volgués la Viuda enganyar per que participés en la seva farsa. Entès això, és necessari veure la realització de la farsa i els recursos destinats, com el joc de miralls que remet a l’obra de Joan Roís de Corella i al mite de Narcís, extret del poeta llatí Ovidi.

La teatralitat en la ficció, si remetem als referents en què es basà Martorell, inclou aspectes evidents dels entremesos representats durant les festes de Corpus Christi (aquest és l’argument que la Viuda usa per aconseguir les disfresses necessàries). Segons Francesc Massip, l’engany dut a terme per la Viuda al capítol 283 “ens sembla una farsa o mascarada que devia figurar en el nodrit repertori còmic valencià d’aquella època” (1993: 157); Martorell, doncs, va reflectir la tradició dramàtica valenciana en la seva novel·la basant-se en el teatre litúrgic de l’època.

Però aquest fragment del Tirant lo Blanc, aquest capítol concret i d’un inqüestionable interès literari, va fer arrels també entre els autors posteriors a Joanot Martorell. Algunes de les imitacions de la farsa de la Viuda, més coneguda com a ficció, van ser la d’Ariosto a Orlando furioso (cant V), la de Mateo Bandello a les Novelle (número XII), la de William Shakespeare a Much ado about nothing i, per últim, la d’Edmund Spencer a Faerie Queene.

 

a)      Triple divisió del joc teatral

 

En primer lloc, cal tenir molt present l’aportació de Xavier Renedo entorn del joc teatral existent al capítol 283 del Tirant lo Blanc, ja que dóna una visió força interessant de la intencionalitat de Martorell a l’hora d’establir els paràmetres de la ficció ideada per la Viuda. Renedo es planteja el fet que Martorell va posicionar la teatralitat al nivell que tots els participants exigien, o podien exigir, per tal de participar-hi i convertir-la en un èxit.

A mode de contextualització històrica es pot dir que l’escolàstica, filosofia imperant entre els eclesiàstics de l’Edat Mitjana, donava més importància al teatre del que hom pot imaginar, i la ficció de la Viuda n’és una bona mostra. Sant Tomàs, màxim representant de l’escolàstica, defensava un teatre racional i honest, equilibrat i sense caure en l’extremisme, allò que segons l’Ètica d’Aristòtil s’anomenava eutrapèlia: “facultat de divertir-se i de divertir el proïsme honestament i ordenadament” (1993: 209). El teatre, doncs, venia a ser una diversió encarada a la relaxació de l’esperit, que estava exhaust després d’un treball intel·lectual intens.

Renedo ens mostra també l’opinió del propi Sant Tomàs i del dominicà Robert Holcot sobre la mesura de l’eutrapèlia, aquest model teatral profà tan apreciat per una Església obcecada a promocionar el teatre litúrgic. Segons Holcot, l’excés jocós no contribueix al repòs de l’esperit, sinó que el cansa encara més i no és necessari per a l’entreteniment de la persona; aquests excessos són anomenats bomolochia en contraposició a l’eutrapèlia. Sant Tomàs, per la seva banda, creia que la manca de jocositat també calia evitar-la perquè no permetia que la virtuosa distracció de l’eutrapèlia fos possible; tot i això, el vici per defecte es considerava infinitament menys greu que per excés. L’eutrapèlia requeria aquestes condicions, doncs, per ser un espectacle saludable fins al punt d’ésser recomanat mèdicament amb la finalitat de guarir malalts també aliens als esforços de la ment.

Holcot, en el comentari bíblic al Llibre de la Saviesa, i Sant Tomàs d’Aquino van establir una classificació moral a partir d’aquests paràmetres identificadors del teatre medieval, dividint-lo en tres àmbits ben diferenciats:

 

Els ludus turpis et inhonestus, que engloba tots aquells espectacles obscens i d’accions immorals, cosa que el convertia en censurable i censurat, prohibit pels practicants catòlics. Concretament, aquests eren espectacles d’excessos “lligats a la visió pagana de la vida” i totalment contraris a allò admissible per l’escolàstica (Renedo 1993: 210).

Els ludus humane consolacionis, dels quals el nom ja ho diu quasi tot, que eren espectacles de caràcter racional i honest, l’eutrapèlia tan aclamada per Sant Tomàs. Aquests espectacles profans no només són permesos, sinó que també els recomanaven els metges perquè donaven repòs, relaxaven i tonificaven el cos i l’esperit; els excessos intel·lectuals i les emocions de l’anima, com ja s’ha dit, podien provocar malalties com la malenconia fàcilment combatibles amb la eutrapèlia. D’entre els espectacles eutrapèulics, cal destacar els joglars, els bufons, els prestidigitadors i els histrions.

Els ludus est gaudi spiritualis, espectacles devots i religiosos, lícits doncs perquè servien per augmentar la fe dels creients o incitar els que no n’eren a convertir-s’hi. Especialment, d’entre els espectacles d’aquest àmbit cal destacar les representacions litúrgiques que es duien a terme durant les festes de Corpus Christi.

 

En la ficció teatral de la Viuda Reposada, tenint en compte aquesta classificació dels espectacles teatrals i tal i com afirma Renedo, “apareixen, en un joc brillantíssim de perspectives, tots tres tipus alhora”. Per una banda, la Viuda Reposada idea en un principi un ludus turpis et inhonestus amb components eròtics importants i evidents; d’altra banda, la resta de personatges que intervenen en la dramatització no interpreten l’espectacle de la mateixa manera.

Per començar, cal tenir present que la Viuda Reposada és la creadora del joc dramàtic i, per tant, el seu punt de vista hauria de ser el més fiable, ja que porta implícita la intencionalitat de l’autor a l’hora de mostrar l’escena al lector. La Viuda, doncs, és qui maquina aquest ludus turpis et inhonestus, i aquesta versió és la més important pel que fa a la interpretació del capítol 283 de la novel·la: un joc libidinós molt reprovable als ulls de tota persona de bona consideració moral. Renedo explica que “segons sant Isidor en el món pagà el teatre també era anomenat prostibulum, ja que, un cop acabats els jocs teatrals, les prostitutes exercien les seves activitats allí mateix” (Renedo 1993: 212). Tirant observa l’escena des de l’interior d’una “casa ja concertada d’una dona molt anciana” (Martorell 1990: c. 283, p. 803), una casa de cites, en similitud al ‘jo’ de la Tragèdia de Caldesa, de Roís de Corella.

L’indecent joc, però, difícilment hagués estat interpretat per la resta de personatges que hi intervenen, si no fos que la Viuda els enganyés novament amb alguna pensada malèvola. D’aquesta manera, la princesa Carmesina creu que està realitzant un acte de salut, perquè no és bo dormir tant després d’una nit de vetlla, recomanat pels metges de palau (tradició mèdica galènica); Plaerdemavida, igualment, pensa que la comèdia que li proposa la Viuda realment és per entretenir la princesa i evitar que s’adormi altra vegada; Tirant accepta veure l’escena creient que, així com se li havia promès, la Viuda li revelaria el futur; el pintor que confecciona la màscara de negre, d’altra banda, ho fa amb el benentès que servirà pels entremesos de les festes de Corpus Christi; i, finalment, el negre Lauseta és lluny de palau enviat per la pròpia Viuda i ni tan sols sap res de la ficció. Renedo afirma que “aquests elements [els enganys] serveixen únicament com a esquer per fer participar en la farsa persones que, si n’haguessin conegut el veritable contingut, no hi haurien volgut intervenir” (1993: 212).

Així doncs, es pot demostrar que la farsa organitzada per la Viuda conté elements dels tres àmbits morals amb què Holcot, en el comentari bíblic al Llibre de la Saviesa, i Sant Tomàs d’Aquino van classificar el teatre medieval basant-se en el criteri escolàstic. Pel que fa al ludus gaudi spiritualis, el teatre litúrgic, hi ha una clara referència al Corpus Christi en el moment que la Viuda justifica la possessió d’una màscara de negre, encarregada a un pintor sota el mateix pretext: “com som prop de la festa del Corpus Christi, e volria fer aquell entramès, ab guants en les mans per ço que tot mostràs ésser negre” (c. 269, p. 780).

El cas de la princesa Carmesina, d’altra banda, respon clarament a la tradició del ludus humane consolacionis, ja que l’excusa que empra la malvada Viuda per fer-la entrar a la ficció és la salut, els problemes que li pot provocar una becaina excessivament extensa després d’una nit de vetlla (durant la festa organitzada en homenatge a Tirant). Les paraules concretes de la Viuda són les següents: “Llevau, senyora, que lo senyor Emperador vos tramet a dir per mi com per manament dels metges vos lleveu e no durmau tant, car lo molt vetlar que haveu fet en la nit passada, venint ara lo molt dormir després dinar, i en temps de calor, engendren-se moltes malalties qui darien dan en la vostra delicada persona” (c. 269, p. 780).

Si posem en relació la classificació moral dels espectacles teatrals i la farsa de la Viuda, tot extraient els elements d’aquesta que es corresponen a les característiques establertes per Holcot i Sant Tomàs, el quadre resultant serà aproximadament el següent:

 

Ludus turpis et inhonestus, o teatre obscè: correspondria al joc de seducció que s’estableix entre Carmesina i el fals Lauseta, que és Plaerdemavida disfressada. Cal recordar que el món pagà, d’on prové aquest àmbit moral, anomenava prostibulum al teatre per motius evidents i ja raonats; en aquest sentit, no només Tirant observa l’escena des d’una autèntica casa de cites, sinó que Carmesina i el fals Lauseta es tanquen en una altra caseta del jardí, que dins del context podria funcionar com a improvisada casa de cites.

Ludus humane consolacionis, o teatre eutrapèulic: correspondria a l’engany que la Viuda fa a Carmesina, argumentant la raó mèdica per tal que la princesa davallés al jardí i participés en la ficció. Renedo assegura que el consell de la Viuda, que prohibia a la princesa dormir excessivament sota una calorosa temperatura, està fonamentat en les teories d’Arnau de Vilanova i de Bartolomeo de Montagnana.

Ludus gaudi spiritualis, o teatre litúrgic: correspondria a l’engany que la Viuda fa al pintor que ha de crear la màscara de negre, alhora que a Carmesina i a Plaerdemavida (que s’haguessin negat a participar en el joc, si s’haguessin adonat que no era lícit). L’excusa és la dels entremesos devots de les festes de Corpus Christi, vàlida per ambdues parts.

 

b)      Motius teatrals

La ficció de la Viuda, per tal d’ésser un joc d’enganys que li permetin assolir el seu objectiu, el desengany de Tirant respecte a l’actitud de Carmesina, exigeix una preparació acurada que de ben segur la malèvola ment de la senil dona va idear a consciència. A banda d’enviar l’hortolà ben lluny de l’escenari de la ficció, evidentment per evitar que Tirant el vegi i s’adoni que no és amb ell que Carmesina realitza els libidinosos jocs, la Viuda procura lligar tots els caps i proveir Plaerdemavida d’una disfressa digna i que faciliti la confusió ocular del cavaller. La disfressa, acompanyada d’una màscara especialment confeccionada per a l’ocasió, són motius prou interessants en el conjunt del capítol de la ficció, ja que el relacionen amb tota una tradició teatral coneguda i arrelada en la València medieval: les festes del Corpus Christi.

Però abans d’entrar en els detalls relatius al capítol 283 i a la relació entre les disfresses com a motiu d’engany i les festes del Corpus Christi, caldria fer una breu referència als vestits que Martorell empra en el Tirant lo Blanc per abillar els personatges. Martí de Riquer fa referència a aquest tema en Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción, on descriu i explica quines són les peces que apareixen en l’obra i per a quina finalitat s’usaven. D’aquesta manera, tenim la següent relació de vestits propis de l’època i que apareixen en la novel·la:

 

1. Peces pròpies de la caça:

Gipó: peça interior que es posava sobre la camisa i quedava oculta, tot i que de vegades se solien mostrar les mànigues.

Gesaran: defensa militar davantera formada per plaques metàl·liques foradades als extrems per tal que quedessin unides amb anelles de ferro.

Jaquet i jornea: peces exteriors que es confeccionaven amb teles riques i s’adornaven amb brodats i pedreria.

Bonet: espècie de barret adornat amb un fermall.

 

2. Peces pròpies d’actes cerimoniosos:

Manto: peça de roba exterior que en cobreix d’altres d’interiors.

Calces: actualment podria correspondre a les mitges femenines, tot i que al segle XV pertanyien al gènere masculí i indicaven l’alta classe social del propietari; també es podien lligar a la cintura.

 

3. Peces pròpies de la vida quotidiana:

Gonella: peça interior que es duia a sobre de la camisa i que, en la intimitat, no solia dur res més a sota per motius de comoditat; era una peça llarga i, per evitar que es gastés de la part baixa pel contacte amb el terra, podia dur una cortapisa, o protecció.

Roba: peça exterior que cobria la resta de peces.

Tavardeta: espècie de jaqueta fina, feta segurament amb tela.

Camisa: primera peça interior, la que es duia a sobre de la pell i podia portar una gonella a sobre, al seu torn.

 

La vestimenta que Martorell ens descriu pel que fa a Tirant i a la princesa és en tot moment molt rica, molt adornada amb joies i pedres precioses, impròpia de segons quina situació. D’altra banda, l’autor del Tirant lo Blanc també sap jugar amb l’erotisme i la sensualitat que poden produir les peces de roba, especialment les de Carmesina; un bon exemple d’això és el moment que Tirant coneix Carmesina, quan Martorell ens descriu una jove princesa amb el vestit descordat i ensenyant el tòrax al cavaller (en alguna altra ocasió, també se’ns diu que la jove no duu drap de pits). Però Martorell també en fa un ús còmic, segons en quina ocasió, com per exemple quan la princesa s’està banyant i de sobte apareix la Viuda Reposada amb unes calces vermelles, una imatge tan sorprenent que Tirant va creure que veia un dimoni.

En el cas concret de la vestimenta de Tirant, Martorell ens la descriu en dues ocasions: quan desembarca a Rodes i quan arriba a Constantinoble. Quan Tirant arriba a la costa de l’Imperi Grec a socórrer l’Emperador, que es troba en greus dificultats, es diu que el cavaller porta “un gesaran de malla e les mànegues de franja d’or, e sobre lo gesaran una jornea feta a la francesa, ab espasa cenyida, e al cap portava un bonet de grana ab un gros fermall guarnit de moltes perles e pedres fines de gran estima” (c. 116, p. 370). Aquest és l’estil més comú de Tirant, on destaca especialment l’elegància.

Pel que fa a la disfressa de negre que Plaerdemavida usa al capítol 283, ja s’ha dit que aquest és un tret característic de les festes de Corpus Christi tradicionals a la València del segle XV. Martorell hi recorre per implicar en la luxuriosa ficció a personatges que de cap manera haguessin col·laborat, com és el cas de la pròpia Plaerdemavida o de la princesa Carmesina; Martorell també usa l’excusa dels entremesos litúrgics per aconseguir la disfressa de negre que li fa possible la realització de la farsa, que hagués estat impossible sense aquest requisit bàsic.

En el moment que la Viuda encomana la màscara al pintor, en el capítol 269, l’autor ens deixa entreveure aquesta continuïtat de la tradició i els seus coneixements envers ella. La Viuda diu textualment: “per ço com som prop de la festa del Corpus Christi, e volria fer aquell entramès” (c. 269, p. 780); en el moment que la Viuda diu ‘aquell entremès’ en lloc de dir ‘un entremès’, el fragment de la novel·la ens dóna a conèixer que la farsa entre un negre i una donzella ja és popular (els lectors valencians del segle XV la devien conèixer bé). Pujol, en aquest sentit, també relaciona el capítol de la ficció de la Viuda amb diverses novelles de Masuccio Salernitano, “que posen en joc dones i amants negres, en un cas, com al Tirant, ‘falsificat’ ” (1995: 229).

 

c) El joc de miralls

La teoria literària analitza els recursos utilitzats pels autors de forma minuciosa i globalitzadora, com és el cas d’Umberto Eco i la seva extensa bibliografia entorn de la lectura i la teoria literària aplicada. Eco va escriure un estudi a mitjans dels anys 80 del segle XX anomenat Dels miralls, un complet tractat erudit que analitza la presència d’aquests objectes en la literatura, com és el cas del capítol 283 del Tirant lo Blanc, quan la Viuda enginya un joc de miralls per mostrar a Tirant allò que ella anomena ‘realitat’ o ‘demostració’.

Els miralls serveixen efectivament per mostrar la realitat, tot i que de vegades enganyen el qui hi espia algú; en el cas que l’espiat conegui l’acció de l’espia, “fins i tot, mitjançant el llenguatge verbal, jo puc fer una vertadera afirmació a fi de donar a entendre al meu interlocutor una altra cosa (sobre les meves idees, els meus sentiments o altres coses) que no correspon a la realitat” (Eco 1987: 39). Aquest cas que Eco exemplifica en la seva obra és, com ja intuïa en el capítol 269, el que li va passar a Tirant: la Viuda, amb l’ajuda de la disfressa de negre, va mostrar a Tirant una realitat adulterada que no corresponia a l’escena que realment s’estava desenvolupant al jardí de palau. El paper de la Viuda en la farsa, una actuació doble en un doble escenari (el jardí i, virtualment, la caseta on s’amagava Tirant), també mostra com es pot enganyar a altri amb l’ajuda d’un procediment d’espionatge a través de miralls: “la Viuda girava la cara envers Tirant e torcia’s les mans, escupia en terra, mostrant tenir gran fastig e dolor del que la Princesa feia” (c. 283, p. 804).

L’ús dels miralls com a canals pot permetre la posada en escena, l’enquadrament i el muntatge dels enquadraments, recursos semiòsics tots ells, que donaran u rendiment més gran quan tractin imatges no especulars”, afirma Eco (1987: 41), que considera possible el fet que l’espia universalitzi la impressió que li arriba a través del joc de miralls (que en principi ell coneix), enganyant-se d’aquesta manera i prenent aquell referent virtual com a veritat absoluta. En el cas que l’espectador o espia sigui conscient del joc de miralls al qual assisteix, “pot gaudir estèticament de la manipulació del canal o canals” (1987: 43); això ocorre quan Tirant, en no agradar-li aquella ‘realitat’ que està observant a través dels miralls, intenta prescindir-ne i albirar l’escena directament, pujant a la finestra a través de la qual el joc especular actua: “e trencà los espills mirant dins si havia alguna cosa maliciosa que fos feta per art de nigromancia, e no trobà res del que pensava. E volgué pujar alt en la finestra per veure si veuria més e a quina fi vendrien aquells afers, e veent que no tenia escala, car ja la Viuda tement-se’n les havia apartades, Tirant, no tenint altre remei, pres lo banc davant lo llit e dreçà’l en alt, e pres una corda que tallà de la cortina, e passà-la per la biga, e ell pujà alt, e véu com lo negre hortolà se’n portava per la mà a la Princesa en una cambra que dins l’hort havia, a on tenia la sua artelleria per a conrear l’hort e per a son dormir” (c. 283, p. 804).

Aquest joc de miralls usat hàbilment per Martorell en el seu Tirant lo Blanc, al llarg de la història literària, també ha estat anomenat Theatrum catoptricum, Theatron polydicticum, Theatrum Protei, Speculum heteroticticum, Multividium, Speculum multiplex i Tabula scalata, entre d’altres noms.

 

d)      El mite de Narcís

Aquest joc de miralls, a més, respon a una clara reminiscència vers el popular mite de Narcís, un dels relats inclosos a les Metamorfosis d’Ovidi, el darrer dels grans poetes de l’edat augusta. L’obra, formada per quinze llibres, recull els antics mites grecollatins des de la formació del món i fins a la figura de Juli Cèsar. Aquesta ha estat considerada la millor aportació de l’autor a la literatura llatina i universal, ja que tanca una vasta riquesa de formes i les històries estan expressades exquisidament; els relats, molt diversos però vertebrats mitjançant un eix comú, tenen com a protagonistes déus i herois que pateixen transformacions i situacions de tot tipus.

Per tal de connectar les Metamorfosis amb el Tirant lo Blanc, que tenen un indiscutible punt en comú, cal recórrer al llibre tercer, on es narra la vida i el miracle del semidéu Narcís.

Ovidi ens conta com va néixer Narcís arran de la relació entre una nimfa, Liriope, i un riu, el Cephisos: quan la nimfa es va acostar al riu, aquest la va empresonar a les aigües i la va violar. El resultat d’aquesta fugaç però apassionada relació, tal i com s’ha dit, va ser l’arribada al món d’un ésser d’incomparable bellesa, Narcís.

Liriope, quam quondam flumine curuo

inplicuit clausaeque suis Cephisos in uudis

uim tulit. Enixa est utero pulcherrima pleno

infantem nymphe, iam tunc qui posset amari,

Narcissumque uocat; (...)

(Ovidi 1982: 101-106)

El destí de Narcís, la longevitat de la seva vida, però, anava directament relacionada des de bon principi al propi coneixement, especialment de la seva radiant imatge externa. Aquesta va ser la premonició que un “fatídic” personatge, un visionari extret de la mitologia més fantàstica, li va predir poc després de néixer.

(...) de quo consultus, an esset

tempora maturae uisurus longa senectae,

fatidicus uates ‘si se non nouerit’ inquit.

La imatge de Narcís, vertaderament, era molt atractiva per a tothom i molts dels joves personatges del seu entorn el desitjaven; tot i això, ningú va arribar mai a establir-hi cap mena de contacte, molt menys pel que fa a l’aspecte físic i carnal d’una relació de parella.

multi illum iuuenes, multae cupiere puellae;

sed (fuit in tenera tam dura superbia forma)

nulli illum iuuenes, nullae tetigere puellae.

Una nimfa anomenada Eco va enamorar-se de la suprema bellesa de Narcís i, sense que ell se n’adonés, el seguia arreu on anava amagant-se entre la vegetació. Ovidi ens explica que Eco era la nimfa de la veu, a qui la deessa Satúrnia va castigar per haver-la enganyat en diverses ocasions; si bé Eco existia per usar el do de la parla sense interrupció, després de la penyora se li va restringir la meravellosa facultat que posseïa.

Ergo ubi Narcissum per deuia rura uagantem

uidit et incaluit, sequitur uestigia furtim,

quoque magis sequitur, fiamma propiore calescit.

Limitada la seva facultat de parlar per la restricció de Satúrnia, que només li permetia repetir els darrers mots que sentia, no podia dirigir-se a Narcís. En una ocasió, però, després d’una casual circumstància en què Narcís descobreix la presència d’Eco, decideixen trobar-se i establir un contacte (el primer, en el cas del semidéu); el resultat de la cita és l’inesperat rebuig de la nimfa per part del bell Narcís.

et uerbis fauet ipsa suis egressaque silua

ibat, ut iniceret sperato bracchia collo.

Ille fugit fugiensque manus conplexibus aufert;

‘ante’ ait ‘emoriar, quam sit tibi copia nosti!’

De la mateixa manera que la ressentida Eco, tots aquells que desitjaven a Narcís i veien les nul·les possibilitats de satisfer aquesta voluntat van pronosticar-li que, així com ell havia fet, mai hauria d’aconseguir l’objecte dels seus desitjos més profunds. Aquesta “maledicció”, si s’observa amb cura, es comprova que va lligada a la premonició del visionari: el coneixement de la pròpia bellesa ha de ser la perdició de Narcís.

‘sic amet ipse licet, sic non potiatur amato!’

dixerat (...)

El drama de Narcís comença quan vagant arriba a un locus amoenus (una font enmig d’un cercle de gespa neta i pura, tot verge i intacte), on decideix aturar-se a reposar la fatiga de la caminada; en acostar-se a la font a beure aigua, en similitud a allò que li va passar a la seva mare, la plàcida aigua reflexa la seva imatge i Narcís es queda encisat, astorat, immòbil davant d’aquella figura tan bella que té al davant. Narcís se sent atret de seguida pel reflex de l’aigua i creu que, en lloc d’una simple imatge irreal, és un cos material que pot aconseguir: aquest és l’engany que durà el semidéu a la perdició, tal i com van pronosticar-li des del naixement.

Fons erat inlimis, nitidis argenteus undis,

quem neque pastores neque pastae monte capellae

contigerat aliudue pecus, quem nulla uolucris

nec fera turbarat nec lapsus ab arbore ramus;

(...)

Itic puer et studio uenandi lassus et aestu

procubuit faciemque loci fontemque secutus,

dumque sitim sedare cupit, sitis altera creuit,

dumque bibit, uisae conreptus imagine formae

spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod unda est.

(...)

Spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus

et dignus Baccho, dignos et Apolline crines

impubesque genas et eburnea colla decusque

oris et in niueo mixtum candore ruborem

cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse.

L’atracció de Narcís vers aquella imatge acaba convertint-se en amor, una relació que no sap que serà impossible perquè no es tracta de res més que ell mateix reflectit a l’aigua. Tot i els intents per establir un contacte físic amb el que ell creu que és una altra persona, tot és inútil.

Se cupit inprudens et, qui probat, ipse probatur,

dumque petit, petitur pariterque accendit et ardet.

Narcís insisteix a agafar la imatge de l’aigua en va i pateix l’amor que desitjaria establir, però que mai arribarà de la mateixa manera que totes les relacions que anteriorment havia rebutjat.

Inrita fullaci quotiens dedit oscula fonti!

in mediis quotiens uisum captantia collum

bracchia mersit aquis nec se deprendit in illis!

(...)

Credule, quid frustra simulacra fugacia captas?

Quod petis, est nusquam; quod amas, auertere perdes!

Ista repercussae quam cernis, imaginis umbra est.

El patiment de l’amant no correspost augmenta a mesura que fracassa en els seus intents d’agafar la imatge, que se li presenta impossible de prendre sense que ho pugui entendre.

‘etquis, io siluae, crudelis’ inquit ‘amauit?’

(...)

Et places et uideo, sed, quod uideoque placetque,

non tamet inuenio: tantus tenet error amantem!

Finalment, Narcís descobreix la realitat i lamenta el fet de no poder dur mai a terme el festeig d’amor que tant desitjaria: el desengany ha succeït a l’engany i, finalment, la premonició i la maledicció s’han fet efectives i condicionaran la resta de l’existència del bell Narcís (a més del seu paper en el mitologia grecollatina).

Iste ego sum! Sensi; nec me mea fallit imago:

uror amore mei, flammas moueoque feroque!

Quid faciam? Roger, anne rogem? Quid einde rogabo?

Segons el relat d’Ovidi, aquesta és la història de Narcís i el conflicte que va patir arran de la pròpia descoberta. Si aquest fragment de la literatura clàssica el posem en relació al Tirant lo Blanc, necessàriament centrant-nos en el capítol 283, notem un notable paral·lelisme amb la ficció que duu a terme la Viuda Reposada per aconseguir l’amor del cavaller protagonista.

El cas de Narcís ens mostra la problemàtica d’un personatge que no sabia estimar i que, en descobrir la bellesa pròpia, va caure en l’error de desitjar-se a ell mateix. Narcís mai podrà arribar a materialitzar el seu amor, ja que l’objecte de desig tan sols és una imatge, un reflex sobre les aigües plàcides d’una font; Jacqueline Fabre-Serris creu que la versió ovidiana del mite mostra indirectament “que la situation amoureuse où Narcisse s’abîme est porteuse de mort, sauf si elle est saissie, par le langage, au travers d’une fiction qui en est la mise en scène” (1995: 189). El mite de Narcís, segons el punt de vista psicoanalític, és l’evocació simbòlica de la mare com a ens pur i virginal, ja que el nadó tan sols la coneix a ella i res sap de les relacions amb el pare; Narcís es mira en l’aigua i confon el seu cos amb la figura materna, no el distingeix, i així inicia la relació amb ell mateix amb la mare com a referent. Fabre-Serris explica que, quan el personatge definitivament descobreix que és d’ell mateix de qui està enamorat, “le jeune homme est condamné, puisquel’objet de son désir n’est pas extérieur à lui-même et ne peut donc être ce partenaire qu’exige l’acomplissement de l’amour” (1995: 187).

El capítol 283 de la novel·la de Martorell ens mostra una Viuda Reposada que, de la mateixa manera que el Narcís ovidià, tan sols pot pretendre aconseguir l’amor de Tirant mitjançant una posada en escena teatral. Una altra idea per relacionar ambdós textos és que la Viuda intenta trencar la relació que mantenen Tirant i Carmesina, que recentment s’han casat en secret, amb aquesta mateixa ficció dramàtica, ja que ha intentat la via de l’engany dialèctic i no ha funcionat: intentava fer creure a la princesa que Tirant tan sols volia la riquesa de l’imperi, però no ho va aconseguir.

 

4. Tres nivells de ficció

La participació dels personatges en aquest capítol, si ens aturem a observar el nivell de coneixement de causa que tenen de la farsa, pot dividir-se en tres nivells de ficció, una divisió jeràrquica que respon a aquesta participació i al paper que hi desenvolupen. Pot distingir-se entre els partícips directes, els partícips indirectes, els espectadors directes, els espectadors indirectes i els receptors, per aquest ordre descendent pel que fa a la importància del nivell de ficció.

 

El primer nivell de ficció és aquell que engloba la Viuda Reposada i els espectadors indirectes, que són els lectors de la novel·la. La Viuda controla tot el procés de la farsa, des de la preparació i fins a la realització, en coneix tots els detalls i hi desenvolupa un paper actiu en ambdós escenaris d’acció: el jardí i la casa de l’alcavota on s’amaga Tirant. Els lectors de la novel·la, d’altra banda, són espectadors indirectes perquè no són presents físicament en l’escena, però coneixen també amb tots els detalls la maquinació i la posada en escena de la farsa, en són conscients.

El segon nivell de ficció és aquell que compta amb els partícips directes (Carmesina, Plaerdemavida i el pintor) i els espectadors directes (Tirant). Els partícips directes són enganyats per la Viuda i no coneixen la finalitat de la seva participació en l’escena, segons els arguments que ja s’han explicat amb anterioritat; Carmesina i Plaerdemavida participen activament en la farsa, mentre que el pintor tan sols en procura el material (té un grau de participació lleugerament inferior). Per la seva banda, Tirant és un espectador directe perquè es troba de cos present en l’escena (en un segon escenari, que és la caseta) i mostra un cas paradoxal: si bé en un principi intueix les intencions de la Viuda (capítol 269), si bé coneix l’existència d’un joc de miralls que contenen la possibilitat de distorsionar la realitat, finalment cau en el parany i creu allò que la Viuda vol.

El tercer i darrer nivell de ficció és aquell que engloba els partícips indirectes de la farsa i els receptors, els qui en rebran les conseqüències a banda dels membres dels altres dos nivells de ficció. El partícip indirecte és el propi Lauseta, el fals protagonista de la infidelitat de la princesa Carmesina, que en el moment de la posada en escena no es troba present a palau i, en conseqüència, ni coneix les intencions de la Viuda ni sap que la farsa protagonitzada per ell es dugui a terme; Lauseta és inconscient i tan sols rep les conseqüències negatives de l’acció quan Tirant el mata per venjança. Per últim, els receptors de la farsa organitzada per la Viuda són, a més de tots els ja anomenats, la resta de personatges que actuen en aquesta part de la novel·la, són personatges inconscients però receptors; a mode d’exemple, cal tenir en compte que tota la cort grega pateix la malaltia que Tirant desenvolupa després del desengany, ja que els turcs són cada vegada més a prop d’aconseguir una gran victòria i l’únic possible salvador es troba incapacitat.

 

5. Paral·lelismes amb la Tragèdia de Caldesa

El valencià Joan Roís de Corella va escriure cap al 1458 la coneguda Tragèdia de Caldesa, un dels tres llibres que formen el “cicle de Caldesa” dins de la producció poètica de l’autor; les altres dues obres, basant-nos en la classificació feta per Romeu i Figueras, són A Caldesa i Debat ab Caldesa (possiblement també en formava part Desengany). La història de la Tragèdia de Caldesa se centra en el desengany d’un amant, presentat en primera persona, que veu d’amagat com la seva estimada regenta una casa de cites; segons Romeu i Figueras, aquest argument prové d’una experiència personal, mentre que Lola Badia creu que tot el contingut de la narració és totalment fictici.

La Tragèdia de Caldesa comença amb una lamentació del narrador, en primera persona, sobre un dolor que creu que no tindrà fi, un “crim de tan sobreabundant lletgea” (Roís de Corella 1981: 25). La història que s’hi narra té lloc a València en temps del rei Joan, de ben segur Joan II, i conta com “una ínclita donzella, en belea sens par” enamorà el narrador i el correspongué; s’explica com ambdós amants s’estimaven, però “perquè de mi sols no fos ver paraís en aquest món haver atès” un dia ella tancà l’enamorat en una cambra. El pretext era rebre una visita de compromís i poder estar amb el narrador la resta del dia, tot i que va passar tanta estona que va caure la nit. Desesperat i tancat dins de la cambra, l’hipotètic Roís de Corella va espiar per una petita finestra que hi havia a la cambra, veient un home que esperava a la porta de la casa de Caldesa. En sentir un petó, el narrador sospita i descobreix que, en realitat, Caldesa posseeix una casa de cites. El desengany va ser tan colpidor que Roís de Corella, en teoria l’amant traït, va decidir escriure-ho en forma de narració.

Albert Hauf, que titula “Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana” la seva aportació al tema, posa en boca de Coromines el dubte sobre qui va ser el qui va plagiar: Martorell o Roís de Corella? “Adduint en primer lloc una dificultat cronològica, que tanmateix no considerava cap obstacle insuperable”, Coromines dubtava si Martorell havia pres com a model Roís de Corella o si bé havia succeït a l’inrevés: “és molt més fàcil que Corella imités una obra impresa deu anys abans de la seva mort, que no Martorell una obreta que restà inèdita” (Hauf 1993: 73).

L’única solució al respecte d’aquesta qüestió és si fou Galba el qui plagià a Roís de Corella, ja que tenim constància que l’editor va retocar parts del Tirant lo Blanc i fins és molt possible que el conclogués després de la mort de Joanot Martorell. En aquest cas, la connexió corelliana al Tirant lo Blanc es veu més probable i implica un nou autor fins ara obviat; en aquest cas és Riquer qui insisteix en la via Corella – Martorell que no pas en la inversa, ja que “en aquests textos hi ha conceptes perfectament lògics en boca d’Ero (personatge de La història de Lèander i Hero) i absurds en la de Carmesina”.

Alguns dels més importants estudiosos arriben a la conclusió que el tema de la infidelitat amb una persona d’escassa consideració social, que traduït al segle XV resulta ser un infidel, prové d’un origen comú i conegut: l’Arbor vitae crucifixae de l’italià Ubertino de Casale. El precedent a les dues obres valencianes explica la història d’un home que, en cercar l’esposa més bella del món, es qüestiona si seria possible que aquesta algun dia estimés una altra persona, i posa l’exemple d’un “nigerrimum ethiopem” (de la mateixa manera que en el Tirant lo Blanc). Per a Romeu i Figueras, “el tema central és el comportament pervers – aquí fictíciament – d’una dona d’alta posició social, o d’alta consideració, que es lliura a un ésser detestable i inferior en tots sentits (1994: 174).

Aquest precedent, doncs, es veu en la Tragèdia de Caldesa, especialment pel que fa al rerafons de desconfiança per part de l’amant masculí; en el cas del Tirant lo Blanc, però, la infidelitat s’arriba a consumar a la ficció, mentre que en la Tragèdia de Caldesa es consuma en la realitat però amb un personatge ben diferent a l’original. Estem davant d’una escala de fidelitat respecte al model literari original, el d’Ubertino de Casale:

 

L’Arbor vitae crucifixae, el model original a copiar, té com a protagonista un home ric que tem la infidelitat de l’enamorada amb un ésser menyspreable, un etíop negre.

La Tragèdia de Caldesa, la primera còpia, continua tenint com a protagonista un home (no precisa la posició social) que tem la infidelitat de l’enamorada; en aquesta versió, però, l’ésser menyspreable no és un moro negre i la infidelitat s’arriba a consumar.

El Tirant lo Blanc, que agafa impressions d’ambdues obres, presenta el mateix home ric com a protagonista i el temor a la infidelitat de l’enamorada; en aquesta novel·la sí que la persona amb qui es comet la infidelitat és un moro negre, com en la història de Casale, i a més aquesta infidelitat s’arriba a consumar, com en la de Roís de Corella (tot i que aquí succeeixi a la ficció, el protagonista no ho sap fins més endavant).

 

Carles Garriga també es planteja el tema de la connexió corelliana en l’obra de Martorell, tot i que des d’una perspectiva força més àmplia. Garriga afirma que “el plagi de la Tragèdia de Caldesa comença a la pàgina 775 (cap. 268) i acaba a la pàgina 857 (cap. 305). Enmig, el capítol on la Tragèdia és més plagiada és el 295, en la pàgina 833”; d’aquesta manera, la connexió entre Corella i Martorell no es limitaria a la ficció de la reprovada Viuda. Seguint l’argument de Garriga, que posa en qüestió el fet que el capítol 283 del Tirant lo Blanc sigui tan igual a la Tragèdia de Caldesa, “el capítol on és narrada la ficció de la viuda (el 283) no en conté cap de plagi, sinó només una atmosfera semblant derivada de la situació comparable que hi és explicada” (1991: 18). En efecte, segons Garriga, la presència de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc comença molt abans de la ficció de la Viuda Reposada (concretament, quan es comença a planejar) i acaba força després del capítol 283 (quan el cavaller Tirant i els homes que anaven a combatre els turcs ja han arribat al nord d’Àfrica després del naufragi).

 

III. ENGANY, DESENGANY I RETORN A LA REALITAT

 

Tal com s’afirmava anteriorment, el capítol 283 és el punt àlgid de la novel·la, i ja s’ha demostrat que aquesta consideració rau en el fet que Tirant decau, defalleix fins al punt d’emmalaltir greument d’amor i, gràcies a la crida de les armes i de la religió, retorna al seu deure de servidor de Déu com a enemic dels infidels al catolicisme. La causa de la decaiguda, però, cal concretar-la ara i atribuir-la a un desengany amorós semblant a aquell que també podem llegir en Boccaccio.

L’humanista italià ens presentarà evidents similituds amb el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, especialment en la diagnosi del protagonista d’una de les seves obres, exposat a un greu patiment: el mal d’amor tan propi dels segles XIV i XV. Aquest estat sentimental, criticat en la novel·la de Martorell a causa de la negativa influència que exerceix sobre el cavaller Tirant, és un tret comú de la misogínia de l’època que alhora ja s’ha vist present en Lo llibre de les dones del gironí Francesc Eiximenis, i en L’espill del valencià Jaume Roig. Arran d’aquest desengany amorós, com és comú, sorgeix el conflicte.

El cas de Boccaccio ens duu a una de les seves obres cabdals, a banda del Decameró, que és el Corbaccio. Aquesta obra va ser escrita quan encara revisava la darrera creació, l’Amorosa visione, on l’autor narrava un somni en què es veia a ell mateix perdut, sol i desorientat en un jardí de l’amor que cada vegada es convertia més en un infern, fosc i inhòspit. En el Corbaccio, l’amant també s’adorm i entra en un somni, tot i que disposat a resoldre el conflicte que li suposa l’amor vers una dona que li ha pres la llibertat i li ha esmorteït la força, la raó; aquesta enamorada s’anomena Fiammetta i esdevé un dels referents més semblants a Carmesina (a banda de la Caldesa de Joan Roís de Corella). Una altra similitud és el tòpic de la crida a la Fortuna com a reguladora de la sort i la dissort, un recurs emprat per ambdós protagonistes en el moment de depressió moral; Tirant exclama, en haver observat la indigna situació fictícia entre Lauseta i Carmesina: “¡Oh, Fortuna, enemiga de tots aquells qui rectament en lo món viure desigen! ¿Per què has permès que los meus desaventurats ulls hagen pogut veure cosa que tots los vivents no han vist, ni porien pensar que un tal cas fos possible qui fer-se pogués, si doncs a la femenil condició no li és res impossible que de mal sia?” (c. 283, p. 805). Pel que fa al tòpic de la Fortuna, Ovidi també hi al·ludeix al primer llibre de l’Arte de amar, on escriu “Fortuna iubet audaces” (1989: 17-18); en aquest punt és on el poeta aconsella als lectors que es troben en estat d’enamorament que siguin valents i que, per sobre de tot, persegueixin allò que desitgen sense contemplacions de cap tipus ni prejudicis (un consell que Tirant no segueix ben bé al peu de la lletra quan es troba enmig del conflicte de l’engany).

El Corbaccio és una obra d’evident misogínia, en què Boccaccio culpa i ataca les dones pel que fa al seu malestar i les condemna sense pietat; l’excepció d’aquest judici, com és lògic en la mentalitat de l’època, és la salvació de la Mare de Déu i la consideració que és l’única dona del món que proporciona amor i pietat a tothom sense distinció. Segons Janet Levarie Smarr, “the exaltation of any other woman is simply misplaced, a mistake” (1986: 152), aquesta és la dura sentència de l’italià vers el gènere femení. El cas, però, és que de la mateixa manera que Tirant sembla que va patir un terrible desengany amorós que el conduí a una situació fictícia límit.

Després de l’engany a què el cavaller Tirant és sotmès al capítol de la ficció de la reprovada Viuda, un engany que li provocarà un terrible desengany amorós comparable a aquell que Boccaccio experimentà i plasmà en el seu Corbaccio, la crisi del personatge s’agreujarà cada vegada més fins a límits extrems: la previsible mort que es narra al llarg del capítol 291 (i que no s’acompleix). El procés que s’hi veu és un engany que produeix un desengany i, posteriorment, el retorn a la realitat quan Plaerdemavida li demostra la falsedat de la farsa.

Si bé el cavaller Tirant és enganyat per la Viuda Reposada sense saber-ho, en el capítol 283, els seus sentiments vers la princesa Carmesina es veuen trasbalsats totalment: passa del més profund dels amors al més iracund dels odis. Tirant titlla Carmesina de traïdora, d’haver-lo enganyat amb el més ínfim dels personatges que pot acollir el palau imperial; totes les il·lusions de Tirant es veuen de sobte esvaïdes, cosa que li produeix la més greu crisi viscuda al llarg de tota la novel·la. No és fins a l’embarcament, quan Tirant decideix marxar a combatre els turcs, que Plaerdemavida el retorna a la realitat i li demostra la falsedat del que creu que és la més greu traïció mai produïda. Tot i això, què succeeix en els capítols que conformen aquest procés?

 

a) L’engany o trencament del joc amorós

El significat més lògic de la ficció de la Viuda, dins del conjunt de la novel·la, és el trencament que provoca pel que fa al joc amorós que Tirant i Carmesina portaven vivint des de l’arribada del cavaller a Constantinoble, en el capítol 117. Com ja s’ha dit en alguna altra ocasió, des del moment en què Tirant coneix la jove i bella princesa de l’Imperi Grec deixa d’ésser el més valerós dels cavallers del món; la seva vàlua com a guerrer, que ha conduït el seu nom arreu dels territoris cristians d’Europa, queda esmorteïda i reduïda al no-res. Tirant deixa de ser un cavaller-guerrer per convertir-se en un cavaller-amant, motiu pel qual la novel·la també deixa de ser un tractat bèl·lic i en pro de la religió per convertir-se en una novel·la amorosa i cortesana.

L’engany de la Viuda, la popular ficció, podria tenir en aquest sentit dues lectures ben diferents i amb conseqüències també força distanciades. En primer lloc, podríem parlar d’una lectura interna, una interpretació que involucri solament els personatges concrets durant l’espai temporal en què es tanca la ficció; d’altra banda, la segona lectura seria externa a aquests personatges i a aquest temps precís i concret, comprenent tot el conjunt de la novel·la i el significat global. La lectura interna de la ficció de la Viuda ens pot conduir a moltes vies interpretatives, llargament exposades pels estudiosos, però sempre sense sortir del que és la ficció en si, els capítols concrets i el sentit prefixat dels capítols tancats. La lectura externa, però, ens obre una via molt interessant i que implica el conjunt global de l’obra de Martorell.

Segons aquest punt de vista, la ficció de la Viuda contribuiria a la recuperació del Tirant valerós i servidor de la religió catòlica, tal i com Martorell el dibuixava des del començament de l’obra. El cavaller comença les seves aventures a Anglaterra, on demostra ser el millor dels guerrers amb què s’enfronta: alguns d’ells, reis i ducs. Al cap i a la fi, el que Martorell ens està presentant és el millor cavaller del món, el més fort i el més valent, el millor estrateg, el millor al camp de batalla i en la lluita personal, etc. L’evolució d’aquest personatge és del tot positiva, ja que la seva fama i el seu talent augmenten sense dilació durant la seva estada a Sicília i a Rodes; un bon exemple d’aquest creixent honor és que l’Emperador de l’Imperi Grec, en veure’s assetjat pels turcs, sol·licita l’ajuda de Tirant i el nomena d’entrada Capità General del seu exèrcit.

A partir de l’arribada a Grècia, quan coneix la princesa Carmesina, la balança de Tirant cada vegada es decanta més cap a l’amor que cap a la guerra, fins al punt de posar excuses per no haver d’anar a lluitar contra els turcs i poder-se quedar al costat de la seva estimada. Aquest fet es pot interpretar clarament com una crítica als cavallers del segle XV, el segle de Martorell, que per sobre de la defensa del catolicisme perseguien la fama i la vida còmoda: Tirant també s’acomoda i deixa de complir amb el seu deure coma a cavaller (a més, nomenat pel rei d’Anglaterra).

Així doncs, la ficció de la Viuda seria un pas endavant positiu dins del conjunt de l’obra, que pretén exaltar la figura del cavaller compromès del segle XII enfront del cavaller acomodat del segle XV. La diferència entre l’un i l’altre la podem veure ben clara en l’actitud de Tirant fins al capítol 117 i, després, des d’aquest i fins al 292 (quan és curat per una vella jueva).

 

b) El desengany o lamentació a un pas de la mort

La decepció que Tirant s’enduu respecte a l’actitud de Carmesina és certament colpidora, ja que sumeix el personatge en un profund abisme de lamentacions i dolor sense precedents. Tirant torna a prendre mal a la cama que ja s’havia trencat, i que era el motiu que li impedia la marxa cap al camp de combat; alhora, la desesperació que sent en veure’s enganyat l’enfonsa en un estat d’inactivitat extrem, encara molt més acusat que el que vivia d’ençà que va arribar a Grècia.

L’actitud passiva del cavaller es veu encara més acusada en el moment que coneix la presumpta traïció de la seva estimada Carmesina, que li ha pres tot l’honor en enganyar-lo amb un moro negre, el personatge més miserable de tot el palau imperial. Tirant no només lamenta la infidelitat de la princesa, sinó que alhora no pot oblidar amb qui ha estat feta la infidelitat i, com a bon cavaller del segle XV en què s’havia convertit, els perjudicis morals i honorífics que li comportarien quan la cort de palau ho sabés. La desesperació de Tirant és una suma de tots aquests punts de vista propis, subjectius, ja que en realitat res no ha passat: fet que coneixerà més endavant.

L’estat anímic de Tirant va en perjudici i comença a acomiadar-se de tots els coneguts, alhora que comença a planejar el seu funeral i tot allò referent a la seva mort. Martorell ens il·lustra aquí una escena semblant a la de la mort del príncep de Grècia, que va ocórrer poc abans de l’arribada de Tirant i va ser el motiu de la seva crida; Tirant agonitza envoltat de tota la cort i de pràcticament tots els amics i coneguts, tret dels qui són empresonats pels turcs, mostrant el nivell d’integració que ha aconseguit en el si de l’Imperi Grec.

 

c) El retorn a la realitat

Podem considerar que Tirant inicia el seu retorn a la realitat quan la vella jueva munta una segona ficció, alternativa a la de la Viuda, per reanimar el cavaller i incitar-lo a tornar a la lluita; la vella insta el poble de Constantinoble a simular un atac insospitat dels turcs, una batalla perduda sense la necessària ajuda del Capità General, que ha d’alçar-se del seu llit de mort i batallar novament.

D’aquesta manera, la vella aconsegueix el seu objectiu i Tirant oblida completament els afers amorosos amb Carmesina per tornar a prendre consciència del seu deure com a guerrer i salvador de la religió de Crist. En alçar-se del llit, Tirant torna a ser el mateix cavaller del principi de la novel·la, torna a tenir l’empenta del Tirant que triomfava a Anglaterra, torna a tenir-ne el valor i la il·lusió, la gosadia, la valentia, etc. Martorell, doncs, ens mostra aquí com el cavaller no solament retorna a la realitat quotidiana de guerrer i màxim representant de la croada contra els turcs, sinó que també torna a ser un cavaller propi del segle XII (els més admirats per Martorell).

Amb aquest retorn a la lluita per part d’un Tirant que durant quasi la meitat de l’obra ha estat un enamorat incapaç de lluitar en un camp de batalla, l’obra de Joanot Martorell tanca un cicle vital i que carrega d’una indiscutible importància el sentit de la novel·la. Aquest cicle, que comença amb la ficció de la Viuda i acaba amb la ficció de la vella jueva, és la perdició i la posterior regeneració d’un cavaller cristià compromès amb el seu Déu i la seva religió: l’engany i el desengany, i el retorn a la realitat que salvarà l’honor de cavalleria.

 

 

Bibliografia

 

ALONSO, Dámaso, Obras completas, Madrid, Gredos, 1985, vol. VIII, pp. 499-536.

BADIA, Lola, “ “En les baixes antenes de vulgar poesia”: Corella, els mites i l’amor”, dins De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, Barcelona, Quaderns Crema, 1988, pp. 145-180.

BADIA, Lola, “Ficció autobiogràfica i experiència lírica a la Tragèdia de Caldesa de Joan Roís de Corella”, dins Tradició i modernitat als segles XIV i XV, València/ Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 73-91.

ECO, Umberto, Dels miralls, Barcelona, Destino, 1987, pp. 38-44.

EIXIMENIS, Francesc, Lo llibre de les dones, Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona / Curial, 1981, vol. I, pp. 144-153.

FABRE-SERRIS, Jacqueline, Mythe et poésie dans les “Méthamorphoses” d’Ovide, Lille, Klincksieck, 1995, pp. 182-189.

GARRIGA, Carles, “Caldesa i Carmesina: Roís de Corella plagiat en el Tirant lo Blanc”, dins Miscel·lània Jordi Carbonell 2. Estudis de llengua i literatura catalanes, 13, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, pp. 17-27.

GRILLI, Giuseppe, “Tirant lo Blanc e la teatralità”, dins Actes del simposi Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, pp. 361-377.

HAUF, Albert, “Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana”, dins Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant / Elx, Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Universitat d’Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I, vol. II, 1993, pp. 69-116.

LEVARIE SMARR, Janet, Boccaccio and Fiammetta. The narrator as lover, Chicago Chicago, University of Illinois Press, 1986, pp. 149–164.

MARTORELL, Joanot, Tirant lo Blanc, Barcelona, Ariel, 2000.

MARTINES, Vicent, Els cavallers literaris. Assaig sobre la literatura cavalleresca catalana medieval, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1995.

MASSIP, Francesc, “El món de l’espectacle en Tirant lo Blanc (Primera aproximació)”, dins Formes teatrals de la tradició medieval. Actes del VII Col·loqui de la Société Internationale pour l’étude du thêatre medieval (Girona, juliol del 1992), Barcelona, Institut del Teatre, 1993, pp. 161-167.

MIRALLES, Carles, “ ‘... Mas no les obres’. Remarques sobre la narració i la concepció de l’amor en el Tirant lo Blanc”, dins Miscel·lània Aramon i Serra, 2, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980, pp. 395-413.

OVIDI, Arte de amar y las metamorfosis, Barcelona, Iberia, 1989, pp. 3-67.

OVIDI, Metamorfosis, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1982, vol. I, pp. 101-106.

PUJOL, Josep, “Jo viu lo ray ab lo nobla Leuseta”, A sol post. Estudis de llengua i literatura, 3, 1995, pp. 225-231.

RENEDO i PUIG, Xavier, “De libidinosa amor los afectes”, L’Avenç, 123, 1989, pp. 18-23.

RENEDO i PUIG, Xavier, “Turpia feminarum incessa lascivarum (El joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc)”, dins Formes teatrals de la tradició medieval. Actes del VII Col·loqui de la Société Internationale pour l’étude du thêatre medieval (Girona, juliol del 1992), Barcelona, Institut del Teatre, 1993, pp. 209-214.

RICO, Francisco, “Caldesa, Carmesina y otras perversas”, dins Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, El Festín de Esopo, 1982, pp. 91-93.

RIQUER, Martí de, Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción, Barcelona, Sirmio, 1992, pp. 232-237.

ROIG, Jaume, Espill o Llibre de les dones, Barcelona, Edicions 62 (M.O.L.C., 3), 1978.

ROÍS de CORELLA, Joan, Tragèdia de Caldesa i altres proses, Barcelona, Edicions 62 (M.O.L.C., 50), 1981, pp. 25-29.

ROMEU i FIGUERAS, Josep, Lectura de textos medievals i renaixentistes, València / Barcelona, Biblioteca Sanchis-Guarner / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pp. 163-174.

TURRÓ, Jaume, “Sobre el Curial, Virgili i Petrarca”, dins Miscel·lània Joan Fuster, 3, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, pp. 149-168.