Suplement Bibliogràfic Tirantià 2002

 

Glòria Sabaté

Universitat de Barcelona

 

ALEMANY, Rafael, «Diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanc», Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Miscelúlània d'homenatge a Modest Prats, 22, II, 2002, pp. 393-408.

BELTRAN, Rafael, "Sobre el simbolismo profético de visiones y representaciones en libros de caballerías: de Curial e Güelfa y Tirant lo blanc a La Corónica de Adramón", Edad de Oro, XXI, 2002, pp. 481-498.

BELTRAN, Rafael, "La princesa que no sabia l'endevinalla: models rondallístics a l'episodi de felip i ricomana al Tirant lo blanc", http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.5/b.ricomana.htm.

BROWNLEE, Marina S., «Romance at he crossroads: medieval Spanish paradigms and Cervantine revisions», The Cambridge Companion to Medieval Romance, 2000, pp. 253-266.

MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. i BUILES, Rubén D., Tirante el Blanco (Valladolid, Diego de Gumiel, 1511), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2002, 63 pp., Col. Guías de Lectura Caballeresca, 7.

MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep, "La família Gualba i el Tiran lo blanc", Llengua & Literatura, 13, 2002, pp. 7-30.

PUJOL, Josep, La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc", Barcelona, Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, 245 pp.

PUJOL, Josep, «Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV», Quaderns. Revista de Traducció, 7, 2002, pp. 9-32.

PUJOL, Josep, «De Pere el Gran a Tristany de Leonís: models cronístics i novelúlescos per a la mort de Tirant lo Blanc», Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV), eds. Lola Badia-Miriam Cabré-Sadurní Martí, Barcelona, Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, pp. 409-418.

VÀRVARO, Alberto, «El Tirant lo Blanc en la narrativa europea del segle XV», Estudis Romànics, 24, 2002, pp. 149-167.

WITTLIN, Curt, "L'antiga traducció catalana anònima de la Letra de reials costums de Petrarca i el capítol 143 del Tirant lo Blanc", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLIV, Miscel·lània Giuseppe Tavani, 3, eds. J. Brumme, K. Faluba, A. Ferrando, A. G. Hauf, J. Mas i Vives, L. Pons, J. Rafel, B. Schmid, B. Palmada, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Anglo-Catalan Society, Associazione Italiana di studi Catalani, Deutsch-Katalanische Gesellschaft, North American Catalan Society, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002, pp. 37-64.