SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC TIRANTIÀ

ANY 2001

Glòria Sabaté

Universitat de Barcelona

 

AGUILAR, Josep-Antoni (2001), «Xenofont, Anaxàgores i l'emperador: sobre dues anècdotes del Breviloqui al Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLII = Miscelúlània Giuseppe Tavani, 1, Barceloona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 61-75.

ALEXANDRI, Ferran, «Sobre Philippe de Rémi i un passatge del Tirant lo Blanch», Catalan Review, XV, 1, 2001, p. 9-21.

ANYÓ, Joaquim (1999), «Portuguesos al Tirant lo Blanc», Afers, 33-34, pp. 633-638.

ANYÓ, Joaquim (2001), «Tirant lo Blanc a Anglaterra. Notes de recepció literària», Estudis Romànics, 23, pp. 221-227.

ARCHER, Robert (2001), Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Madrid, Ediciones Cátedra-Universitat de València-Instituto de la Mujer, Col. Feminismos, 372 pp.

AZORÍN, David (2001), «Nova intenció de Joanot Martorell en l'episodi del cavaller Espèrcius», Actes del Novè Colúloqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. August Bover, Maria Rosa Lloret, Mercè Vidal-Tibbits, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 85-119.

BELTRAN, Rafael (2001), «Aspera et inurbana verba: la ira de Melibea y Carmesina y la lección desoída de Andreas Capellanus», Studia in honorem Germán Orduna, eds. Leonardo Funes, José Luís Moure, Alcalá de Henares, Universidad, pp. 73-89.

BELTRAN, Rafael (2001), «Huellas de las oraciones de Los tres reyes de oriente y Las cuatro esquinas en Tirant lo Blanc», Lyra mínima oral. Los géneros breves de la literatura tradicional. Actas del Congreso Internacional (Alcalá de Henares, 1998), eds. Carlos Alvar, Cristina Castillo, Mariana Masera, José Manuel Pedrosa, Universidad de Alcalá, pp. 415-424.

CINGOLANI, Stefano (2001), «Traducció literària i traducció cultural», Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula, eds. Tomàs Martínez Romero, Roxana Recio, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, pp. 129-152.

MARTÍNEZ, Tomàs (2000), «Kirileison de Muntalbà o la literatura com a base i contrapunt», Medioevo Romanzo, XXIV, 1 (V della III serie), pp. 92-107.

MÉRIDA, Rafael M. (2001), «Un anciano volumen caballeresco de la biblioteca de Alonso Quijano», Estudios sobre la ficción caballeresca, ed. Julián Acebrón Ruiz, Lleida, Universitat de Lleida, pp. 231-249.

MINERVINI, Vincenzo, «Mentire nelle Letterature Medievali Romanze», Bérénice. Rivista quadrimestrale di studi comparati e ricerche sulle avangudie, 26, 2001, pp. 65-73.

MORROS, Bienvenido (1999), «La difusión de un diagnóstico de amor desde la antigüedad a la época moderna», Boletín de la Real Academia Española, LXXXIX/CCLXXVI, pp. 93-150.

NAVARRO, Gemma (2001), «Les Històries troyanes dins del compendi historial copiat al ms. 352 de la Biblioteca de Catalunya: un model de ficció per a la història», Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV), eds. Lola Badia, Míriam Cabré, Sadurní Martí, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 373-383.

PÉREZ ROSADO, Miguel (1999), «De Catón a Tirant: evolución de un fragmento del Pseudo-Catón en la literatura hispánica de los siglos XIV y XV», Voz y Letra, X/1, pp. 3-24.

POMER MONFERRER, L. (2000), «Reminiscències explícites de l'Antiguitat greco-llatina al Tirant lo Blanch», Studia Philologica Valentina, 4, pp. 117-138.

RAMÍREZ, A., "El ritmo de la prosa del Tirant lo Blanc y de su traducción castellana de 1511", Versants, 38, 2001, pp. 103-116.

RIBERA LLOPIS, Juan (1999), «Presencia de los Balcanes en la cultura catalana», Revista de Filología Románica, 16, pp. 85-93.

RIBERA LLOPIS, Juan (1999), «Si miràveu més lluny, veuríeu una isla... sugiere Ovidio en lengua de Francesc Alegre: hombres que miran y paisajes mirados en la literatura medieval», Cuadernos del CEMYR, 7, pp. 11-24.

RIBERA, Àlex &endash; GINEBRA, Josep (2000), «Riquesa de vocabulari i homogeneïtat d'estil en el Tirant lo Blanc», Revista de Catalunya, 152, juny, pp. 99-118.

TURRÓ, Jaume (2001), «Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV», Revista de Catalunya, 163, pp. 97-123.

WITTLIN, Curt (2000), «Three Modern English Versions of Tirant lo Blanc», Mediaevalia, 22 = Mediaeval and Early-Renaissance Literature in Catalan, ed. Peter Cocozzella, pp. 61-81.