FORTUNA DEL MOTIU DE LA DECLARACIÓ D'AMOR AMB L'ESPILL (TIRANT LO BLANC, CAPS. 126-127): BIBLIOGRAFIA I TEXTS DE REFERÈNCIA
 
Rafael Beltran (Universitat de València),
Bienvenido Morros (Universitat Autònoma de Barcelona)
i Susana Requena
 
[Nota prèvia: El present article té com a objectiu principal servir d'accés i actualització a una Bibliografia i a uns texts, tots relacionats amb el motiu de la declaració d'amor que Tirant fa a Carmesina mitjançant l'espill (als capítols 126 i 127 de Tirant lo Blanc), que apertanyen en molts casos a literatures i èpoques diferents a la valenciana del segle XV que va viure la creació de Joanot Martorell. No repetirem, per tant, hipòtesis ni constatacions que es podran trobar millor explicades als articles de referència. Hi afegim, tanmateix, en una mena de breu antologia, els principals fragments al.ludits, amb cita de les edicions de les obres d'on s'han tret els passatges]
 
Als capítols 126 i 127 del Tirant lo Blanc, Joanot Martorell utilitza un original motiu cortés, tot coincidint amb un pas important en les relacions que mantenen els protagonistes de la novel.la. Tirant ha conegut, poc abans (uns deu capítols abans) a la princesa Carmesina, i s'ha enamorat d'ella [Text I]. Quan Carmesina crida Tirant, per primera volta després d'aquell encontre, l'heroi de l'obra es prepara per a l'encontre, no sols amb molta antel.lació, sinó també amb una curiosa "indústria" o "artifici" (per fer servir termes manieristes). Fa comprar "lo més bell espill que pogueren trobar", i l'amaga dins la seua mànega. El dia de la cita, durant un dels descansos de la reunió cortesana, en mig d'un ball i tot aprofitant-se de l'eixida de l'Emperador, Carmesina pren "a Tirant per la mà" i el fa seure al seu costat, "en una finestra". En aquest lloc li demana que declare les seues preocupacions:
 
us prech que.m vullau manifestar lo mal o lo bé que la vostra virtuosa persona sent. Car tal mal porà ésser que yo per la amor vostra me pendré ma part, e si és bé, yo seré molt aconsolada que tot sia vostre.
 
Davant les excuses del cavaller, insistirà:
 
-Per què us torn a preguar, per la cosa que més amau en aquest món, que vós m'o digau
 
Tirant es mostra d'acord en contestar, amb la condició, però, que la seua resposta no siga coneguda per l'Emperador. Una volta concedit el prec, declararà:
 
-Senyora, puix la altesa vostra me força de dir-ho, no puch més dir sinó que ame. E no dix pus, sinó que baixà los hulls en les faldes de la princessa.
 
Quan Carmesina vol averiguar alguna cosa més, se li presenta l'oportunitat a Tirant de jugar amb la carta fins ara amagada. Pregunta ella:
 
-Dieu-me que és la senyora qui tant de mal vos fa passar, que, si en cosa neguna vos hi poré ajudar, ho faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho.
Tirant se posà la mà en la mànegua e tragué lo espill, e dix:
-Senyora, la ymatge que y veureu me pot donar mort o vida. Mane-li vostra altesa que.m prengua a merçè.
La princessa pres prestament lo espill e ab cuytats passos se n'entrà dins la cambra pensant que y trobaria alguna dona pintada, e no y véu res sinó la sua cara. Lavors ella agué plena notícia que per ella se fahïa la festa e fon molt admirada que sens parlar pogués hom requerir una dama de amors.
 
L'orginalitat de la declaració de Tirant ha deixat tan colpida la princesa que reconeix la seua sorpresa quan tot seguit conta el que ha passat a la Viuda Reposada i Estefania:
 
Ne en quants libres he lests de històries no he trobada tan graciosa requesta. Quanta és la glòria del saber que tenen los strangers! Yo.m pensava de lo saber, la virtut, la honor e gentilea, que tota fos en la nostra gent grega. Ara conech que n'ha molt més en les altres nacions.
(Hauf ed. 1992: 254-55)
 
Les fonts de l'episodi són un misteri per a la crítica, encara que va ser assenyalada per Hauf (1995: 135-38) la importància del Lai de l'Ombre de Jean Renart [Text II] com a possible antecedent de l'episodi. Tanmateix, la qüestió que ens interessa encalçar ara és la de la fortuna posterior del motiu general de l'enamorament mitjançant l'espill, o de l'episodi concret del Tirant.
Després de l'esmentat article de Hauf, es va plantejar la relació del motiu -i, fins i tot, de l'episodi concret- amb altres texts posteriors, alguns d'ells de literatura espanyola escrita en castellà, però d'altres també de literatura italiana o francesa. En primer lloc, la relació amb l'Égloga II de Garcilaso de la Vega [Text III] (Morros ed. 1995: 164). En conseqüència, també amb la reconeguda font italiana de l'episodi de l'Égloga II (Lapesa 1985 [1945]: 103), és a dir la "Prosa VIII" de l'Arcadia de Sannazaro [Text IV], una obra fonamental per a entendre la influència italiana en l'Espanya del segle XVI (comptaria amb un mínim de quatre traduccions diferents al castellà al llarg del segle, com va demostrar Reyes [1973]).
A més a més, Morros descobria un altre nexe molt significatiu. Es tracta de la relació de dependència d'un altre episodi del Peregrino en su Patria de Lope de Vega -un autor que, que sapigam, no havia estat mai assenyalat en relació amb Joanot Martorell-, amb aquests tres texts precedents: "En el Peregrino en su Patria, el protagonista se declara a su amada a través de un recurso muy habitual por la influencia del Lai de l'ombre, el Tirant lo blanc, la Arcadia de Sannazaro y la égloga II de Garcilaso; Lope introduce una escena bastante parecida entre Pánfilo y Nise en boca de Celio, a quien se lo había narrado por escrito un amigo suyo desde Valencia a Zaragoza" (1998: 218) [vegeu Text V].
Paral.lelament, sense conèixer encara aquest article de Morros, dos dels autors de la present nota varem presentar una comunicació al Congrés sobre Libros de caballerías, celebrat l'any 2001 a Salamanca (Beltrán i Requena 2002). Tot partint de les relacions establertes del motiu amb el Lai de l'ombre, Sannazaro i Garcilaso, i també amb l'Heptaméron de Margarita de Navarra [Text VI] (també advertida ja per Hauf 1995: 135-38), però sense esmentar, és clar, la per a nosaltres aleshores desconeguda referència de Morros al Peregrino en su Patria, localitazavem usos molt semblants del motiu en altres textos castellans de cavalleries del segle XVI: al Primaleón (1512) (cap. xxxv) [Text VII], al Platir (1533) [Text VIII], al Belianís de Grecia (1547) [Text IX], i, sobre tot, sense cap mena de dubtes, al Florisel de Niquea, Parte IV (1551) [Text X] (vegeu Sales, en prensa). Aporta més informació recentment Cacho Blecua: "En el género [dels llibres de cavalleria] la pasión surge ante la presencia directa de la mujer, pero también a través de una pintura [i n'afegeix, en nota, a les nostres referències d'unes línies més amunt, algunes de noves], T11.2. "Love through sight picture", mediante su visión en espejo mágico, T 11.7. "Love through sight in magic mirror", como bien estudian Susana Requena y Rafael Beltran en este mismo Congreso, o por la representación de la figura en un escudo, lo que no deja de ser una variante novedosa del T 11.2. Frente a este enamoramiento de visu, la literatura caballeresca también empleó el "de oídas", T 11.1. "Love from mere mention or description", presente desde las Sergas de Esplandián hasta El Quijote" (2002: 50).
Finalment -a hores d'ara-, un altre treball de Morros demostra com Lope "sin duda había leído todas estas obras [les esmentades més amunt (Morros 1998)], y de cada una de ellas [...] se aprovechó para elaborar el episodio que constituye el punto de partida de la suya [el Peregrino en su Patria]" (2000: 148). Morros hi afegeix dues obres més amb el mateix equívoc: la primera és la Tragicomedia de Amadís de Gil Vicente (Text XI), i la segona la Floresta española de Melchor de Santa Cruz (Text XII).
Resta encara en l'aire la pregunta fonamental: és Tirant lo Blanc la primera obra on es presenta aquest elegant i graciós motiu cortés de l'enamorament amb l'espill? Encara que no fos la primera, sembla evident que la novel.la de Martorell sí és la que fa que el motiu es conega al món peninsular i francés del segle XVI. I queda oberta la possibilitat d'afegir-hi, al llistat primer que acabem de donar, més obres on - independentment que la seua presència signifique o no coneixement directe de Tirant lo Blanc-, el motiu continue funcionant com a recurs narratiu eficaç.
 
 
BIBLIOGRAFIA:
 
EDICIONS
 

Arredondo, M.ª S., ed. (1991), Margarita de Navarra, Heptamerón, Madrid, Cátedra.

Avalle-Arce, Juan Bautista, ed. (1973), Lope de Vega, El peregrino en su patria, Madrid, Castalia.

Calderón, M., ed. (1996), Gil Vicente, Teatro castellano, Barcelona, Crítica.

Chevalier, Maxime i M.ª Pilar Cuartero, eds. (1997), Melchor de Santa Cruz, Floresta española, Barcelona, Crítica.

Hauf, Albert, ed. (1992), Joanot Martorell-Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanch, transcripció, coordinació i notes Albert Hauf, fixació del text Vicent J. Escarpí, 2 vols. [1ª ed., 1990], València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

Erspamer, Francesco, ed. (1997), Iacopo Sannazaro, Arcadia, Milan, Mursia.

François, M., ed. (1967), Marguerite de Navarre, L'Heptaméron, ed. M. François, París, Garnier Frères, pp. 195-96.

Lecoy, Félix, ed. (1983), Jean Renart, Le Lai de l'Ombre, París, Honoré Champion.

Lucía Megías, José Manuel, ed. (2001), Antología de libros de caballerías castellanos, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2001.

Marín Pina, M.ª Carmen, ed. (1997), Platir, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos.

Marín Pina, M.ª Carmen, ed. (1998), Primaleón, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos.

Montero, Juan, ed. (1995), Jorge de Montemayor, La Diana, ed. Juan Montero, Barcelona, Crítica.

Morros, Bienvenido, ed. (1995), Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, Barcelona, Crítica.

Orduna, Lilia E. F. de, ed. (1997), Belianís de Grecia, Kassel, Reichenberger.

Tateo, Francesco, ed. (1997), Jacopo Sannazaro, Arcadia, tr. Julio Martínez Mesanza, Madrid, Cátedra.

Ynduráin, Domingo, ed. (1995), San Juan de la Cruz, Poesía, Madrid, Cátedra.

Riquer, Isabel de, ed. (1987), Nueve lais bretones y "La Sombra" de Jean Renart, Madrid, Siruela.

 

ESTUDIS

 

Beltrán, Rafael i Susana Requena (2002), "La declaración de amor a través del espejo: un motivo cortés en textos de caballerías", dins Libros de caballerías (De "Amadís" al "Quijote"). Poética, lectura, representación e identidad, ed. Eva Belén Carro Carvajal, Laura Puerto Morro i María Sánchez Pérez, Salamanca, Seminario-Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, pp. 13-26.

Cacho Blecua, Juan Manuel (2002), "Introducción al estudio de los motivos en los libros de caballerías: la memoria de Román Ramírez", dins Libros de caballerías..., pp. 27-53.

Hauf, Albert (1995), "Seducció i anti-seducció: d'Ovidi a l'Heptamerón, passant pel Tirant lo Blanch", dins El arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacentista, ed. Elena Real Ramos, València, Univ., pp. 119-44.

Lapesa, Rafael (1985), La trayectoria poética de Garcilaso [1ª ed., 1945], Madrid, Alianza.

Lida de Malkiel, M.ª Rosa (1976), "La dama como obra maestra de Dios", dins els seus Estudios sobre la literatura española del siglo XV, Madrid, Porrúa Turanzas, pp. 179-290.

Morros, Bienvenido (1998), "La enfermedad de amor y la rabia en el primer Lope", Anuario Lope de Vega, IV, pp. 209-52.

-- (1999), La enfermedad de amor y otras enfermedades afines. Conceptos médicos e imágenes literarias desde la Antigüedad a la época moderna, Madrid, Cátedra.

-- (2000), "El arte de la seducción en El peregrino en su patria", Anuario Lope de Vega, VI, pp. 147-62.

-- "El Tirant y la égloga II de Garcilaso", Voz y letra, en premsa.

-- "Joanot Martorell, Iacopo Sannazaro y Garcilaso", Hispanic Review, en premsa.

Ménard, Philippe, "Le Lai de l'Ombre: un chef-d'oeuvre de séduction", dins El arte de la seducción, pp. 201-18.

Sales Dasí, Emilio, " "Ver" y "mirar" en los libros de caballerías", Thesaurus, en premsa.

Rubio Tovar, Joaquín (1996), "La mirada, el espejo y el amor: algunas huellas de las teorías ópticas griegas y de las "perspectivas" medievales en Cligès de Chrétien de Troyes", dins Actes del Simposi Internacional de Filosofia de l'Edat Mitjana (Vic-Girona, 11-16 abril 1993), ed. P. Llorente, A. Boadas, F. J. Fortuny, A. Grau i I. Roviró, Vic, Patronat d'Estudis Osonencs, pp. 609-13.

 

 
TEXTS
 
[Text I]
 
JOANOT MARTORELL, Tirant lo Blanc (1490)
 
... us prech que.m vullau manifestar lo mal o lo bé que la vostra virtuosa persona sent. Car tal mal porà ésser que yo per la amor vostra me pendré ma part, e si és bé, yo seré molt aconsolada que tot sia vostre.
Per què us torn a preguar, per la cosa que més amau en aquest món, que vós m'o digau
-Senyora, puix la altesa vostra me força de dir-ho, no puch més dir sinó que ame. E no dix pus, sinó que baixà los hulls en les faldes de la princessa.
-Dieu-me que és la senyora qui tant de mal vos fa passar, que, si en cosa neguna vos hi poré ajudar, ho faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho.
Tirant se posà la mà en la mànegua e tragué lo espill, e dix:
-Senyora, la ymatge que y veureu me pot donar mort o vida. Mane-li vostra altesa que.m prengua a merçè.
La princessa pres prestament lo espill e ab cuytats passos se n'entrà dins la cambra pensant que y trobaria alguna dona pintada, e no y véu res sinó la sua cara. Lavors ella agué plena notícia que per ella se fahïa la festa e fon molt admirada que sens parlar pogués hom requerir una dama de amors.
Ne en quants libres he lests de històries no he trobada tan graciosa requesta. Quanta és la glòria del saber que tenen los strangers! Yo.m pensava de lo saber, la virtut, la honor e gentilea, que tota fos en la nostra gent grega. Ara conech que n'ha molt més en les altres nacions.
(Hauf ed. 1992: 254-55)
 
 
[Text II]
 
JEAN RENART, Lai de l'Ombre
 
-Diex! fet ele, ci n'a que nous.
Ou l'avrez vous si tost trovee?
-Par mon chief, tost vous ert moustree
la preus, la gentiz qui l'avra. [...]
 
"Tenez, fet il, ma douce amie!
Puis que ma dame n'en veut mie,
vous le prendrez bien sanz meslee. [...]
 
E! Diex, si buen i assena
a cele cortoisie fere!
Onques mes rien de son afere
ne fu a la dame plesanz. [...]
 
Onques mes devant ne aprés
n'avint, puis qu'Adam mort la pomme,
si bele cortoisie a honme,
ne sai comment il l'en membra.
 
(Lecoy ed. 1983: vv. 888-91, 895-97, 908-11, 918-21)
 
 
[TEXT III]
 
GARCILASO DE LA VEGA, Égloga II (1533-1534)
 
mil veces ella preguntó qué había,
y me rogó que el mal le descubriese,
que mi rostro y color lo descubría. [...]
Aconteció que en una ardiente siesta [...]
a la sombra de un árbol aflojamos
las cuerdas de los arcos trabajados. [...]
Y en medio aquesta fuente clara y pura,
que como de cristal resplandecía, [...]
Después que con el agua resfriado
hubimos el calor, y juntamente
la sed de todo punto mitigado,
ella, que con cuidado diligente
a conocer mi mal tenía el intento [...]
me conjuró y rogó que le contase
la causa de mi grave pensamiento;
y si era amor que no me recelase
de hacelle mi caso manifiesto,
y demostralle aquella que yo amase [...]
Yo, que tanto callar ya no podía [...]
le dije que en aquella fuente clara
vería de aquella que yo tanto amaba
abiertamente la hermosa cara.
Ella, que ver aquésta deseaba, [...]
a la pura fontana fue corriendo,
y en viendo el agua, toda fue alterada,
en ella su figura sola viendo.
Y no de otra manera, arrebatada,
del agua rehuyó, que si estuviera
de la rabiosa enfermedad tocada. (vv. 425-481)
(Morros ed. 1995: pp. )
 
 
[Text IV]
 
JACOPO SANNARO, Arcadia (Nápoles, 1504)
 
... si convertí in tanto e sí fiero amore che mai pace non sentiva se non quanto di costei pensava. E non avendo, sí come tu poco inanzi dicesti, ardire di discoprirmegli in cosa alcuna [...] ma lei, che di ciò nulla sapendo, di bon zelo affettuosissimament mi amava [...] ne stava maravigliata. E non una volta ma mille con instanzia grandissima pregandomi che 'l chiuso core gli palesasse e 'l nome di colei che di ciò mi era cagione gli facesse chiaro, io, che del non potermi scoprire intolerabile noia portava ne l'animo, quasi con le lacrime in sugli occhi gli respondea a la mia lingua non essere licito di nominare colei cui io per mia celeste deità adorava, ma che dipinta la sua bellissima e divina imagine, quando commodo stato mi fusse, gli avrei dimostrata.
E avendola con cotali parole molti e molti giorni tenuta, advenne una volta che dopo molto ucellare, essendo io e lei soletti [...] ne ponemmo ambiduo a sedere a la margine d'un fresco e limpidissimo fonte che in quella sorgea. [...] Ove, poi che alquanto avemmo refrigerato il caldo, lei con novi preghi mi ricominciò da capo a stringere e scongiurare per lo amore che io gli portava che promessa effigie gli mostrasse, aggiungendo a questo col testimonio degli dii mille giuramenti che mai ad alcuno, se non quanto a me piacesse, nol ridirebbe. A la quale io, da abondantissime lacrime sovragiunto, non già con la solita voce, ma tremante e sommessa, rispusi che nella bella fontana la vedrebbe. La quale, sí come quella che desiderava molto di vederla, semplicemente senza piú avante pensare bassando gli occhi ne le quiete acque, vide se stessa in quelle dipinta. Per la qual cosa, se io mal non mi ricordo, ella si smarrí subito, e scolorisse nel viso per maniera che quasi a cader tramortita fu vicina, e senza cosa alcuna dire o fare, con turbato viso da me si partí. (Prosa VIII)
 
(Erspamer ed. 1997: 133-34)
 
 
[Text V]
 
LOPE DE VEGA, El Peregrino en su Patria
 
Mientras cantaba Nise, lloraba Pánfilo, sin quitar un instante los ojos de los suyos, de suerte que de los dos se podía hacer una contienda entre la sirena y el cococrilo, aunque se diferenciaba en que ella cantaba para darle salud y él lloraba para quitarle la honra. [...] "¿Mal tienes tú, dijo Nise, sin remedio, que procede de causa a quien alabas?" "Mal tengo, respondió Pánfilo, que yo mismo imposibilité el remedio, y que si algún consuelo tiene el que padezco, es ser la causa la cosa más hermosa que a mis ojos ha hecho el Cielo" "[...] Tú amas, sin duda, y agradézcote mucho que lo que a los médicos has negado, oses confesarme a mí, asegurándote que a mi voluntad lo debes mejor que a sus diligencias, y a mi deseo con más seguridad que a su experiencia y letras, y te suplico, por el amor que conoces de la blandura de mi condición, en los años que has servido a mis padres, que me digas si yo conozco a quien quieres, y si puedo serte de algún provecho, que me han enternecido tus lágrimas." [...] Los colores que a Nise le salieron [...] cuando oyó las palabras de Pánfilo, bien se pueden comparar a las encarnadas rosas deshojadas acaso sobre la leche cándida, aunque éste sea el término poético, que por ventura lo fue del autor que digo; pero guardándose de darse por entendida, prosiguió diciéndole que si era alguna de sus amigas, procuraría que por lo menos entendiese su mal... [...] "Estoy de suerte, dijo Pánfilo, que aún no me atrevo a dcirte su nombre (de que Nise tenía mayor vergüenza), pero podré enseñarte un retrato que tengo suyo, causa original de mi desdicha..." [...] Ya diciendo estas palabras, le había dado Pánfilo el naipe (con que le ganó la honra), en que estaba su rostro, hecho de aquel singular pintor de nuestros tiempos, Felipe de Liaño, cuyos pinceles osaron muchas veces competir con la naturaleza misma, que de envidia le dio tan corta vida. Pero Nise, a quien ya por las venas corría un yelo, afirmó que no conocía de quién fuese. "No me espanto, dijo Pánfilo, quie en la antigua filosofía se tuvo por cosa singular conocerse los hombres a sí mismos, poniendo esta sentencia en los frontispicios de sus mayores templos. Pero aquí tengo otro más grande, que no podrás negar que no le conoces." Y dióle, diciendo esto, un espejo que unas molduras de ébano hacía parecer retrato. Quitó la engañada Tise la tapa, y viendo su rostro en el cristal dijo y levantóse: "Tu atrevimiento te costará la vida." "¿Qué más bien empleada, respondió Pámfilo, que por tu hermosura?"
 
(Avalle-Arce, ed. 1973: 256-57)
 
 
[Text VI]
 
MARGUERITE DE NAVARRE, L'Heptaméron
 
A la descent de sa haquenée, et ainsi qu'elle luy tendoit les bras, il ouvrit son manteau per devant son estomach, et la prenant entre les siens et luy mostrant son halecret de mirouer, luy dit: "Je vous supplye ma Dame, de regarder icy." Et sans attendre reponse la meit doucement à terre.
 
-Rien, dit la Royne, si non un mirouer devant votre estomach. -Et en ce mirouer, ma Dame, qu'est ce que vous avez veu? dit Elysor. -Je n'ai veu que moi seule, repondit la Royne. Doncq'ma Dame, pour obeïr à votre commandement, vous ai je tenu promesse. Car il n'ya ny aura jamais autre image en mon cueur, que celle que vous avez veue au dehors de mon estommach. Et celle là seule veuil je aymer, reverer et adorer, non comme femme, mais comme Dieu en terre, entre les mains de laquelle je mei ma mor et ma vie, vous supplyant que ma grande et perfette affection qui a été cause de ma vie, tant que je l'ai protée couverte, ne soit ma mor en la decouvrant.
 
(François ed. 1967: 195-96)
 
 
[Text VII]
 
FRANCISCO VÁZQUEZ (?), Primaleón (Salamanca, 1512)
 
... yo traigo un espejo, el más estraño que en todo el mundo ay, el cual agora no tiene nenguna claridad, antes es muy negro y feo y no puede él ser limpio ni tomado en su claridad sino en la mano de un cavallero que sea estremado en bondad. Y si tal cavallero yo fallsse, yo sería de toda buena ventura y vós, señor, veríades grandes maravillas en el espejo porque si él cobrasse su claridad y vós o otro cualquiera lo tomasse en la mano, veríades claramente cabe vos aquella que amássedes aunque'ella estuviesse muy lexos. (cap. cxxv)
 
Don Duardos se levantó y puso los ojos en su señora.
- ¡Ay, mi señora -dixo él en su coraçón-, agora me ayude la vuestra fermosura!
Tomó el espejo a Belagriz y no fue él tan aína en sus manos cuando el espejo dio tan gran claridad, que parecía que una facha se encendía en el palacio y quedó lo negro tan limpio como si un gran maestro lo uviera limpiado. Y ansí como don Duardos se vido en él, vido a Flerida tan fermosa y alegre qu'él se maravilló y a[r]redrólo de sí pensando que los otros cavalleros le veían ansí como él, mas no era ansí que no la podía ver sino aquellos cada uno a la que amava. No ay hombre que vos pudiese dezir la grande alegría de Flérida y de todos cuando vieron el espejo limpio. (cap. cxxvi)
 
(Marín Pina, ed. 1998: 298 y 303)
 
 
[Text VIII]
 
FRANCISCO DE ENCISO, Platir (Valladolid, 1533)
 
una donzella [...] traía en las manos un escudo dorado y en medio del escudo estava esculpido por muy sotil manera un espejo tan lindamente puesto, que afermoseava mucho el escudo. Este espejo era de la misma virtud del espejo de que se haze mención en el Segundo libro de Palmerín, porque por unas mesmas manos fueron ambos a dos fabricados (cap. iv)
 
Acató al espejo y vido dentro a su señora, que le estava dando priessa... [...]
por vos veis en la prisión que mi señora está en el espejo" (cap. iv).
 
Tanto lo miró el infante Platir, que mirando el espejo vio dentro una donzella la más bella que él nunca viera. [...] Esta donzella [...] era la linda Florinda [...]. Mucho fue pagado Platir de la fermosura de la donzella y luego propuso en su coraçón de no amar donzella fasta ver aquella, que luego se le assentó este firme propósito aunque era niño, y ansí lo tuvo él hasta que murió (cap. ix).
 
Como Platir miró contra Florinda, viola tan bella cual nunca él viera donzella que tan fermosa le paresciese, y acordósele que aquella era la donzella que él avía visto en el espejo del escudo, y fallescióle el coraçón y arrimóse al mástil de la tienda ya cuanto, que si no fuera por él, cayera en tierra según el grande dolor él sintió en el alma (cap. xxix).
 
(Marín Pina, ed. 1997: 21, 32 i 131)
 
 
[Text IX]
 
JERÓNIMO FERNÁNDEZ, Belianís de Grecia (Burgos, 1547)
 
todas las armas del príncipe Don Belianís eran amarillas con unas hondas del mar tan ensalçadas que parecía que un barco que allí estava pintado quisiessen anegar. En el escudo se mostrava una fermosa donzella y un cavallero antella de rodillas, como que le pedía merced, al qual ella tenía buelto el rostro como persona muy enojada [...]
 
E luego la sacó de una ancha manga que vestuda traya Periana y descogendo la que en un pergamino estava, luego por el Cavallero de la Rica Figura fue conocida ser la misma quél en su escudo pintada traya, aunque la de su escudo estava mejor sacada y aunque muchas vezes aquella figura en su escudo viera, no preguntó jamás cúya aquella figura fuesse, que no pensava él que tan gran hermosura en el mundo se hallase y pensava que por polideza la avía allí la sabia Belonia pintado. [...]
 
... súbitamente, sin que fuesse parte para lo resistir, fue entre sí herido de tan cruel fuego de amor que todos los días de su vida le duró, tomándole tanto desseo de ver lo natural del debuxo que quisiera dexar toda las cosas que entre manos tenía y partirse para allá. (cap. xxiii)
 
(Orduna, ed. 1997: 24).
 
 
[Text X]
 
FELICIANO DE SILVA, Florisel de Niquea, IV Parte (Salamanca, 1551)
 
Como esto dixo [Archisidea], como venía apercebido para lo que agora oyréys, se llegó cerca de la Emperatriz y, abriendo la ropa que ante sus pechos tenía, descubrió sobre el jubón un espejo de resplandeciente christal, hecho a forma de coraçón (libro 1º, fol. XXIIr).
 
 
[Text XI]
 
GIL VICENTE, Tragicomedia de Amadís
 
ORIANA.- ¿Dende cuándo se mudó
vuesso nombre que solía?
AMADÍS.- Cuando vi que ansí crecía
el amor que començó
en la muy tierna edad mía.
(...)
ORIANA.- ¿Quién es ella, ansí gozéis?
Pídoos que me lo digáis.
AMADÍS.- Señora, es la que miráis
cuando al espejo os véis;
tal que a todos despreciáis.
(vv. 440-44 y 462-64)
 
(Calderón ed. 1996: 293)
 
 
[Text XII]
 
MELCHOR DE SANTA CRUZ, Floresta española, VII, 14 (15)
 
Preguntando una mujer a un bohonero [sic] que le vendía un estuche [=costurero] que quién era su amiga, púsole un espejo en la mano, diciéndole:
-Ahí la verá vuestra merced.
 
(Chevalier i Cuartero, eds. 1997: 196)