SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC TIRANTIÀ

ANY 1999

Rafael Beltran i Josep Izquierdo
Universitat de València

NOTA:

*Aquest Suplement actualitza la "Bibliografia d'estudis sobre Tirant lo Blanc", publicada en Llengua & Literatura, 7 (1996), pp. 345-405, que conté 372 entrades (amb Index cronològic i temàtic). Les referències numèriques són a aquesta "Bibliografia", sempre en negreta i entre parèntesi. P.e.: (132).

*La Bibliografia està oberta a la col.laboració del lectors i especialistes. Qualsevol aportació, correcció, esmena o anunci serà afegit en pocs dies al llistat bibliogràfic, que podrà consultar-se electrònicament dins el Butlletí TIRANT, en Parnaseo (http://parnaseo.uv.es/Tirant). D'aquesta manera, tractem de fer una Bibliografia in progress, alhora útil, completa i correcta, que estalvie esforços de comprovació a l'investigador i el mantinga al dia des de qualsevol centre d'estudi.

*Agraïm la col.laboració d'algunes persones que han anotat mancances o errors i/o han proporcionat entrades incorporades en aquest Suplement: en especial, Jean Marie Barberà, Cesàreo Calvo, Rafael Mérida i Glòria Sabaté i T.D. Stegmann.

ABREVIATURES:

Ais: Estudis crítics sobre "Tirant lo Blanc" i el seu context (Actes del Col.loqui International "Tirant lo Blanc": "l'albor de la novel.la moderna europea". Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994, ed. Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, 486 pp.

Text and Context: "Tirant lo Blanc": Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (volume in Memory of Pere Masdevall), ed. Josep M. Solà-Solé, Nova York-Berna, Peter Lang, "Catalan Studies. Translations and Criticism, vol. 11", 1993, 218 pp.

Caylus: BARBERÀ, Jean Marie, ed., Joanot Martorell, Tirant le Blanc. Traduction et adaptation en français par le comte de Caylus (1737), París, Gallimard ("Quarto"), 1997.

[Abans de 1995]

Actes del Symposion "Tirant lo Blanc", Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 14), 1993.
*AMEZCUA, J., "Notas sobre el amor en Tirant lo Blanc", dins Heterodoxia y ortodoxia medieval, Mèxic, UNAM, 1994, pp. 155-64.
BADIA, Lola, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València/Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, "Biblioteca Manuel Sanchis Guarner", 25, 1993. [Hi ha TR (correcció) de (23), a les pp. 93-128, i TR (actualització) de (24), a les pp. 128-38.]
BENSOUSSAN, Mathilde, "Tirant lo Blanc, un roman moderne vieux de 500 ans", Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XXXI, Lisboa-París, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, pp. 567-74.
BOEHNE, Patricia J., "Lovesickness as Contagion: Guy and Tirant", dins Text and Context, pp. 5-1. [És TR (versió) de (52)]

CALVINO, Italo, "Tirant lo Blanc", dins Por qué leer los clásicos, Barcelona, Tusquets, 1993, pp. ...
CALVO RIGUAL, Cesàreo, "Alguns aspectes de la traducció francesa del Tirant lo Blanc", dins Actas del I Coloquio Internacional de Traductología, València, Univ. de València ("Quaderns de Filologia"), 1991, pp. 67-70.
CALVO RIGUAL, Cesàreo, "Italianismi ed iberismi nel Tirant lo Blanch e nella traduzione italiana di Lelio Manfredi", Actas del VI Congreso Nacional de Italianistas (Madrid, 3-6 mayo de 1994), Madrid, Univ. Complutense, 1994, vol. I, pp. 139-46.
CHINER GIMENO, Jaume, "El Tirant lo Blanch de Nicolau Spíndeler (1490), una edició fragmentària? A l'entorn de la seua estructura capitular", Rassegna Iberistica, 50, 1994, pp. 3-19.
COCOZZELLA, Peter, "Roques and Pageantry: artifici as a Function of Joanot Martorell's Dramatic Text", dins Text and Context, pp.19-37.
COLON DOMÈNECH, Germà, "Análisis contrastada de un texto", dins el seu El léxico catalán en la Romania, Madrid, Gredos, 1976, pp. 74-84 [és TR (versió anterior) de (90)].
CÒNSUL, Isidor, Tirant lo Blanc, Barcelona, Labor, "Gent nostra, n(o) 100", 1992.
CÒNSUL, Isidor i Ferran GADEA, Tirant lo Blanc. Guia de lectura, Barcelona, La Magrana, 1990.
*CÒNSUL, Isidor i Ferran GADEA, Tirant lo Blanc. Propostes didàctiques, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1990.
DURAN, Manuel, "Tirant lo Blanc and Some Modern Theories on the Novel", dins Text and Context, pp.39-69.
*ESPADALER, Anton, "Les pomes del paradís", Bulletí del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 71, juny 1990, pp. ??. [És TR (reimpr.) de (116)] [Font: Grilli]
ESPADALER, Anton M., "Una presentación del Tirant lo Blanc", Revista de filología románica, 9, 1992, pp. 161-66.
GADEA, Ferran i Isidor CÒNSUL: v.: CÒNSUL, Isidor i Ferran GADEA.
GONZÁLEZ-CASANOVAS, Roberto J. "History as Myth in Muntaner's and Martorell's Story of (Re)conquest", dins Text and Context, pp.71-91.

GRILLI, Giuseppe, "Tirante el Blanco como reelaboración y como interpretación del Tirant de Martorell y como sugestión para Don Quijote de Cervantes", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 4, 1994-95, pp. 271-84.
HART, Thomas R., "Tirant lo Blanc: between romance and epic", dins Letters and Society in Fifteenth-Century Spain. Studies presented to P. E. Russell on his eightieth birthday, ed. A. Deyermond i J. Lawrance, Llangrannog, Dolphin Book, 1993, pp. 59-68.
HINTZ, Suzanne S., "Scholarship on Tirant lo Blanc (on Its Five Hundredth Anniversary)", dins Text and Context, pp.93-105.

LA FONTAINE, R., TR. de Tirant lo Blanc. The complete translation, Frankfurt, Peter Lang, 1993.

LA FONTAINE, R. i Josep M. SOLÀ-SOLÉ, "A New English Translation of Tirant lo Blanc", dins Text and Context, pp. 107-48.
*LEGUIEL, E., "Tirant lo Blanch. Aphorismes et proverbes", Revue Catalane, I, 1913, pp. 90-92 i 122-24. [Font: Barberà]
LE NAÏL, Bernard, "Tirant lo Blanc. Les exploits légendaires d'un chevalier breton à travers l'Europe", Bulletin de l'association bretonne, Rennes, Institut Culturel de Bretagne, 1987, pp. 145-55.

MCNERNEY, Kathleen, "e solaçant de coses de plaer", dins Text and Context, pp. 149-62. [És TR de (218)]

MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael, "El espíritu nuevo de Joanot Martorell: las lecturas de Dámaso Alonso y Mario Vargas Llosa", Verba Hispánica, 4, 1994, pp. 97-103.

MERRILL, Charles J., "Reading Tirant lo Blanc as Medieval Romance", dins Text and Context, pp. 165-79.
*MIQUEL I PLANAS, Ramon, "Una nota de Rousseau sobre'l Tirant", Bibliofilia, 2, 1915-20, col. 510. [Font: Espadaler]
*NASCIMENTO, Aires A., "Leitura de príncipes: Gui de Warwick, un romance de cavaleria na corte de Avis", Oceanos, 17, 1994, pp. 58-64.
*PERRUCCI, Lidia, Itinerario di "Tirant lo Blanc", Nàpols, I.U.O., 1992 [és tesi de llicenciatura]. [Font: Grilli]
RAFANELL, August, "El català del Tirant i la llengua nacional", Circulart, 21, 1990, pp. 10-11.
ROMEU I FIGUERAS, Josep, "Ficció que féu la Reprovada Viuda a Tirant. Comentaris al capítol 283 de Tirant lo Blanc", Butlletí dels mestres, 227, 1991, pp. 26-31; TR (reimpr.) dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, ed. Narcís Garolera, Barcelona, Columna, vol. I, 1994, pp. 117-24, i TR (reimpr.) dins el seu Lectura de textos medievals i renaixentistes (València-Barcelona), 1994, pp. 163-75.
*ROSSICH, A., "La novel.la catalana, entre el Tirant i L'orfeneta de Menargues", Revista de Catalunya, 29, 1989, pp. 150-62.
SOLÀ-SOLÉ, Josep M., ed.,"Tirant lo Blanc": Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (volume in Memory of Pere Masdevall), Nova York-Berna, Peter Lang, "Catalan Studies. Translations and Criticism, vol. 11", 1993, 218 pp. [Text and Context]
SOLÀ-SOLÉ, Josep M., "Tirant lo Blanc (A Bibliography)", dins Text and Context, pp. 181-201.
SOLÀ-SOLÉ, Josep M. i LA FONTAINE, C. Raymond: v. LA FONTAINE, C. Raymond i Josep M. SOLÀ-SOLÉ.
Text and Context: v. SOLÀ-SOLÉ, J. M., ed., "Tirant..."
TORRES-ALCALÀ, Antoni, "Tirant lo Blanc: Between the Spirit and the Flesh", dins Text and Context, pp. 203-12. [És TR de (347)]
WILD, Gerhard, "Die Geburt der neuen Texte aus dem Geist von Artus' Tod", dins Der Artusroman in intertextueller Perspektive, ed. Friedrich Wolfzettel, Giessen, Schmitz, 1990, pp. 215-34.

WILD, Gerhard, "Ausgrenzung und Integration arthurischer Themen im katalanischen Mittlealter (von Muntaners Crònica, Blandín de Cornualla un Torroellas La Faula zu Martorells Tirant lo Blanc)", Zeitschrift für Katalanistik, 3, 1990, pp. 67-89.

WILD, Gerhard, "Joanot Martorell: Tirant lo Blanc", dins Kindlers Neues Literatur Lexikon, vol. 11, München, Kindler, 1990, pp. 280-82.

 

ZILLI, Carmelo, "Frammenti di Tirante in un inedito manoscritto della Biblioteca Ariostea di Ferrara", Studi Mediolatini e Volgari, XXXVII, 1993, pp. 179-219.

[1995]

BARBERÀ, Jean Marie, "Joanot Martorell. Tirant le Blanc", dins Patrimoine littéraire européen, 6: prémices de l'humanisme, 1400-1515 (Anthologie en langue française, sous la direction de Jean-Claude Polet), Brussel.les, De Boeck Université, 1995, pp. 385-401.
BELTRÁN, Rafael, "Tres magas en el arte de la seducción: Trotaconventos, Plaerdemavida y Celestina", en El arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacentista (ed. Elena Real Ramos), València, Universitat de València. Departament de Filologia Francesa i Italiana, 1995, pp. 29-38.

CINGOLANI, Stefano, "Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc. Reflexions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, 1995-96, pp. 361-88.

GÓMEZ, Víctor, "Escariano en la tradició fabulosa del gegants negres, guardians de coves, jardins i castells", Anuari de l'Associació Borrianenca de Cultura, 6, 1995, pp. 167-70.

GRILLI, Giuseppe, "Viatges a Orient: la descoberta del cos adolescent", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, 1995-96, pp. 273-93.
GUIA, Josep, "Introducció a la fraseologia del Tirant", Afers, 20, 1995, pp. 129-42.
HAUF, Albert, "Seducció i Anti-seducció: d´Ovidi a l´Heptamerón, passant pel Tirant lo Blanch", en El arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacentista (ed. Elena Real Ramos), Universitat de València. Departament de Filologia Francesa i Italiana, 1995, pp. 119-144.

LESFARGUES, B., "Non, Cervantès n'a pas condamné Martorell à ramer sur une galère", Cahiers de Tirant le Blanc, 1, Fédérop: Église-Neuve-d'Isaac, 1995, 3 pp.
MARTOS, Josep Lluís, "La doctrina cavalleresca lul.liana en l'obra de Joanot Martorell: l'episodi de l'ermità", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXX (Miscel.lània Germà Colon, 3), 1995, pp. 37-46.
MÈRIDA JIMÉNEZ, Rafael, "Diego Clemencín i la seua lectura quixotesca del Tirant lo Blanch", en A sol post. Estudis de Llengua i Literatura (eds. Vicent Martines - Joan Ponsoda), Alcoi, Marfil, 3, 1995, pp. 211-223.

MÉRIDA, Rafael M., "Tirant lo Blanch y los libros de caballerías: en torno al Discurso preliminar de Pascual de Gayangos", Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, 20, 1995, pp. 153-59.
NICKEL, Helmut, "Arthurian Armings for War and for Love", Arthuriana, 5-4, 1995, pp. 3-21 [sobre Tirant: pp. 14-17].
NASCIMIENTO, Aires, "Guido de Warwick, historia latine exarata: um epígono de romance de cavaleria, entre os monges de Alcobaça", en Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (ed. Juan Paredes), Granada, Universisdad de Granada, III, 1995, pp. 447-461.

PAREDES, Juan, Enrique NOGUERAS, i Lourdes SÁNCHEZ, eds., Estudios sobre el "Tirant lo Blanc", Granada, Universitat (Monográfica. Crítica Literaria), 1995.
PUJOL, Josep, "El desenllaç tràgic del Tirant lo Blanc, Les troianes de Sèneca i les idees de tragèdia al segle XV", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, 1995-96, pp. 29-66.
PUJOL, Josep, "Jo viu lo Ray ab la nobla Lauseta. Ressons d'una razo a la literatura catalana del XIV", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3, 1995, pp. 125-32.
RAMOS, Rafael, "Tirant lo Blanc, Lancelot du Lac y el Llibre de l'Ordre de Cavalleria", La Corónica, 23-ii, 1995, pp. 74-87.
RENEDO I PUIG, Xavier, "Raó i intuició en Plaerdemavida", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, 1995-96, pp. 317-60.
WITTLIN, Curt, "Les dues traduccions angleses del Tirant lo Blanc: La Fontaine 1974/1993, Rosenthal 1984-1985", Els Marges, 52, 1995, pp. 91-97.

[1996]

ANNICCHIARICO, Annamaria, Varianti corelliane e "plagi" del "Tirant": "Achille e Polissena", Fasano di Brindisi, Schena, Biblioteca della Ricerca. Cultura Straniera, 72, 1996, 106 pp.
BELTRAN, Rafael i Josep IZQUIERDO, "Bibliografia d'estudis sobre Tirant lo Blanc", Llengua & Literatura, 7, 1996, pp. 345-405.
BELTRAN, Rafael,"Tirante el Blanco en el gran teatro de la caballería", enVoz y letra, VII/I, 1996, pp. 81-130. [és TR, revisió actualitzada i ampliació de (38)]
CHINER GIMENO, Jaume, "Del Guarino Mezquino al Tirant lo Blanch: una nova hipòtesi sobre l'origen de l'onomàstica del cavaller bretó", IV Congrés d'Història i Filologia de La Plana (Nules, 1994), Nules, Ajuntament, 1996, pp. 207-16.
CHINER GIMENO, Jaume, "Del rei ermità a l´emperador de Constantinoble: Monarquia versus cavalleria al Tirant lo Blanc", en Actas del Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 20-25 de septiembre de 1993), Saragossa, Departamento de Educación y Cultura. Diputación General de Aragón, vol. 3, 1996, pp. 139-333.

GUIA, Josep, "L'autoria del Tirant: de Martorell a Corella", Serra d'Or, 434, febrer 1996, pp. 56-59.
GUIA I MARÍN, Josep, De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del "Tirant lo Blanc", Catarroja-Barcelona, Afers ("Recerca i pensament", 2), 1996, 304 pp. Pròleg de Curt Wittlin (pp. 11-27).
IZQUIERDO, Josep i BELTRAN, Rafael: v. BELTRAN, Rafael i Josep IZQUIERDO.
MASSIP, Francesc, "El món de l'espectacle en Tirant lo Blanc (primera aproximació)", dins Formes teatrals de la tradició medieval (Actes del VII Col.loqui de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médieval, Girona, juliol de 1992), ed. Francesc Massip, Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1996, pp. 151-62; TR (traducció): "Artificio y maravilla en el teatro medieval catalán: el mundo del espectáculo en Tirant lo Blanc", dins European Theatre 1470-1600. Traditions and transformations, ed. Martin Gosman i Rina Walthaus, Groningen, Egbert Forsten, 1996, pp. 71-82.
PARDO GARCÍA, Pedro Javier, "Don Quijote, Tirante el Blanco y la parodia realista. De nuevo sobre "el pasaje más obscuro" del Quijote", dins I. Arellano, M. C. Pinillos, F. Serralta i M. Vitse, eds., Studia Aurea. Actas del III Congreso de la A.I.S.O. (Toulouse, 1993), Pamplona, G.R.I.S.O.-L.E.M.S.O., vol. III, pp. 377-87.
RAMOS, Rafael, "Tirante el Blanco a la zaga de Amadís", L'Escletxa (Revista cultural de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona), any I, núm. O, 1996, pp. 20-22.
RENEDO, Xavier, "Turpia feminarum incessa lascivarum (El joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc)", dins Formes teatrals de la tradició medieval (Actes del VII Col.loqui de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médieval, Girona, 1992), ed. Francesc Massip, Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1996, pp. 209-16.
RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús, "De prudentia, scientia et militia. Las condiciones de un 'humanismo caballeresco' ", Atalaya, 7, 1996, pp. 117-32 [pp. 119-21].
SHARRER, Harvey, "Spain and Portugal", dins Medieval Arthurian Literature. A Guide to Recent Research, ed. Norris J. Lacy, Nova York i Londres, Garland, 1996, pp. 401-49 [pp. 427-32].
SIVIERO, Donatella, "Il modello della narrativa cortese e della precettistica cavalleresca nel Tirant lo Blanch", Zeitschrift für Katalanistik, 9, 1996, pp. 33-71.
*VARGAS LLOSA, Mario, "En selle avec Tirant le Blanc", París, Gallimard, 1996 [és TR de ...]

[1997]

Ais: v. BARBERÀ, J. M., ed., Estudis crítics...
ABRAMOVA, Marina A., "La polifonia de gèneres i d'estils en Tirant lo Blanch i el problema de la seva adequada traducció al rus", Caplletra, 23 (1997), pp. 145-52.
ALEMANY FERRER, Rafael, "Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa", dins Ais, pp. 219-29; TR com a "À propos des épisodes africains de Tirant le Blanc et de Curial et Güelfa", dins Ais, pp. 231-38.
ALEMANY FERRER, Rafael, "La reutilització de les fonts en el Tirant lo Blanc", Caplletra, 23 (1997), pp. 11-26.

ALEMANY FERRER, Rafael, "A propósito de la reutilización de dos fuentes en el Tirant lo Blanc", Revista de Filología Románica, 14, 2, 1997, pp. 15-25.

BARBERÀ, Jean Marie, ed., Estudis crítics sobre "Tirant lo Blanc" i el seu context (Actes del Col.loqui International "Tirant lo Blanc": "l'albor de la novel.la moderna europea". Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, 486 pp. [Ais].
BARBERÀ, Jean Marie, "Présentation de Tirant lo Blanc", dins Ais, pp. 11-28; TR al català com a "Presentació de Tirant lo Blanc", dins Ais, pp. 29-42.
BARBERÀ, Jean Marie, "L'anamorphose de la mort dans Tirant le Blanc", dins Ais, pp. 261-84.
BARBERÀ, Jean Marie, "La traduction française moderne de Tirant le Blanc : méthode et problèmes", Caplletra, 23 (1997), pp. 153-81.
BARBERÀ, Jean Marie, "Tirant le Blanc, points et contrepoints", TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, 1997, s. p. (www.uv.es/~lemir).
BARBERÀ, Jean Marie, ed., Joanot Martorell, Tirant le Blanc. Traduction et adaptation en français par le comte de Caylus (1737), París, Gallimard ("Quarto"), 1997.
BARBERÀ, Jean Marie, "Joanot Martorell et son temps", dins Caylus, pp. 567-602.
BELTRAN, Rafael, "Eliseu (Tirant lo Blanc) ante el espejo de Lucrecia (la Celestina): retrato de la doncella como cómplice fiel del amor secreto", dins Cinco siglos de "Celestina": aportaciones interpretativas, ed. J. L. Canet i R. Beltrán, Valencia, Univ. de València, 1997, pp. 15-41. [és TR (trad., i correc. ampliada) de (35)]
BELTRAN, Rafael, "La muerte de Tirant: elementos para una autopsia", dins Ais, pp. 75-93.
BELTRAN, Rafael, "Urganda, Morgana y Sibila: el espectáculo de la nave profética en la literatura de caballerías", dins The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, ed. I. Macpherson i R. Penny, Londres, Tamesis, 1997, pp. 21-47.
BELTRAN, Rafael i Josep IZQUIERDO, "Tirant le Blanc: bibliographie essentielle", dins Ais, pp. 477-84.
BENSOUSSAN, Mathilde, "Tirant le Blanc au XVIIIè siècle: l'adaptation francaise du comte de Caylus", dins Ais, pp. 469-75.
BUTINYÀ I JIMÉNEZ, Júlia, "Sobre la font d'una font del Tirant lo Blanch i la modernitat de la novel.la", Caplletra, 23 (1997), pp. 57-74.
CALVO RIGUAL, Cesàreo, "Tirante il Bianco: aspectes de l'elaboració de la traducció italiana cinccentista del Tirant lo Blanch", dins Ais, pp. 437-454; TR com a "Tirante il Bianco: aspects de l'élaboration de la traduction italienne du XVI siècle de Tirant lo Blanch", dins Ais, pp. 455-68.
CALVO RIGUAL, Cesàreo, "La selecció lèxica del català i de l'italià: el Tirant i la seua traducció italiana cara a cara", dins Miscel.lània Germà Colón, VII (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXIV), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, pp. 51-78.
CALVO RIGUAL, Cesàreo, "L'adaptació dels noms de lloc i persona en el Tirant italià (1538)", dins Actes del IV Col.loqui d'Onomàstica Valenciana i XXI Col.loqui de la Societat d'Onomàstica (Ontinyent 1995), Ontinyent, 1997, pp. 233-54.
CHINER GIMENO, Jaume Josep, "A l'entorn d'un full manuscrit del Tirant lo Blanch", dins Ais, pp. 43-59; TR com a "Autour d'une feuille manuscrite de Tirant lo Blanch", dins Ais, pp. 61-73.
CHINER GIMENO, Jaume, "El consell d'Abdal.là Salomó al Tirant lo Blanch (cap. 143) i la Lletra de reials costums", Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII (Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval, ed. Tomàs Martínez), 1997, pp. 47-66.
CHAUCHADIS, Claude, "Le combat chevaleresque dans Tirant le Blanc", dins Ais, pp. 95-109.
CINGOLANI, Stefano Maria, "D'Aquil.les a Jesús. Reflexions sobre la cronologia de les obres de Joan Roís de Corella", Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII (Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval, ed. Tomàs Martínez), 1997, pp. 67-85 [pp. 69-70].
COLÓN DOMÈNECH, Germà, Estudis de filologia catalana i romànica, València/Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, "Biblioteca Manuel Sanchis Guarner", 1997. [Hi ha TR (trad., amb lleus noves precisions) de (93), a les pp. 3-11, i TR (lleus noves precisions) de (92), a les pp. 13-37.]
DE COURCELLES, Dominique, "Le retour en Occident après la perte de l'empire chrétien d'Orient: un parcours au masculin et au féminin dans Tirant lo Blanc", dins Ais, pp. 111-22.
DE NIJS, Bob, "La traducció del Tirant lo Blanch en neerlandès", Caplletra, 23 (1997), pp. 131-44.
ESPADALER, Antoni M., "Predecessors catalans y continuadors europeus del cant V de l'Orlando furioso", Quaderns d'Italià, 2, 1997, pp. 149-58.
ESPALADER, Anton M., "Milícia i sexualitat a la part anglesa del Tirant", Anuari de Filologia, Llengua i Literatura Catalanes, vol. XX, secció C, nº 8, 1997, pág. 9-23. FERRANDO I FRANCES, Antoni, "Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat de la novel.la", dins Ais, pp. 323-69; TR com a "À propos du cadre historique de Curial et Güelfa et de la possible intentionnalité du roman", dins Ais, pp. 371-407.
FERRER I MAYANS, Vicent, "Pragmàtica i recepció literària: apunts sobre narrativa cavalleresca medieval", Revista de Catalunya, 121, nova etapa, setembre 1997, pp. 123-40.
FUMAROLI, Marc , "Un gentilhomme universel: Anne-Claude de Thubières, comte de Caylus", dins Caylus, pp. 603-17.
GARCIA Y RAFFI, Josep-Vicent, "Cavalleresca catalana: notes sobre un text inèdit de Lluís Ferran de Pol", TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, 1997, s. p. [www.uv.es/~lemir]
HAUF I VALLS, Albert Guillem, "Manus habent: entorn als eufemismes amorosos de tipus militar en el Tirant lo Blanc", dins Ais, pp. 145-85; TR com a "Manus habent: autour des euphémismes amoureux de type militaire dans Tirant le Blanc", dins Ais, pp. 187-218.
IZQUIERDO, Josep i BELTRAN, Rafael: v. BELTRAN, Rafael i Josep IZQUIERDO.
LARA CANTIZANI, Manuel, "El equívoco erótico en el otoño medieval español. Tirant lo Blanc y la batalla de amor", dins El cortejo de Afrodita. Ensayos sobre literatura hispánica y erotismo, ed. Antonio Cruz Casado, Málaga, 1997, pp. 137-146.
LIMORTI I PAYÀ, Paül, "Tirant lo Blanch i la historiografia catalana medieval", Caplletra, 23 (1997), pp. 27-40.
LUCÍA MEGÍAS, José Manuel, "Tirante el Blanco ante el género editorial caballeresco (Catálogo descriptivo de libros de caballerías hispánicos, X)", TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, 1997, s. p. [Servidor L.E.M.I.R.]
MARTINES, Vicent, El "Tirant" poliglota. Estudi sobre el "Tirant lo Blanch" a partir de les seues traduccions espanyola, italiana i francesa dels segles XVI-XVIII, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ("Textos d'Estudis de Cultura Catalana", 55), 1997, 206 pp. [Pròleg d'Amadeu J. Soberanas].
MARTINES, Vicent, "El Tirant lo Blanch i les seues traduccions anteriors al segle XIX: aspectes de recepció i de traducció", Caplletra, 23 (1997), pp. 91-118.
MARTÍNEZ, Tomàs, "De la comtessa de Varoic a la princesa Carmesina: per la presència de Sèneca al Tirant lo Blanch", dins Ais, pp. 285-305; TR com a "De la comtesse de Warwic à la princese Carmésine: la présence de Sénèque dans Tirant le Blanc", dins Ais, pp. 307-21.
[MARTORELL, Joanot] Tirant le Blanc, traducció i adaptació francesa del comte de Caylus (1737). Eds. Jean Marie Barberà- <pròleg de> Mario Vargas Llosa, París, Gallimard, 1997, 641 pp.

MÈRIDA JIMÉNEZ, Rafael, "La desaparición de Morgana: de Tirant lo Blanch (1490) y Amadís de Gaula (1508) a Tyran le Blanch (1737)", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 46, 1997-1998, pp. 135-156.

MÉRIDA, Rafael M., "La fortuna de Tirant lo Blanch entre alguns lectors hispànics dels segles XVI al XIX", Caplletra, 23 (1997), pp. 75-90.
PASTOR CUEVAS, M. C., "Del tirano y del traidor en los libros de caballerías hispánicos: una primera aproximación desde los Specula Principis", Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre 1995), ed. José Manuel Lucía Mejías, Alcalá de Henares, Univ., 1997, tomo II, pp. 1139-46.
PENZKOFER, Gerhard, "Die aventure des Romans: Roman und Novelle in Martorells Tirant lo Blanc", dins Sonderwege in die Neuzeit. Dialogizität und Intertextualität in der spanischen Literatur zwischen Mittelalter und Aufklärung, ed. Wolf-Dieter Lange, Wolfgang Matzat, Bonn, Romanischer Verlag, 1997, pp. 83-104.

PERUJO MELGAR, Joan Maria, "L'eriçó i l'exemplum de la vinya narrat per Hipòlit en el Tirant lo Blanch", dins Ais, pp. 123-134; TR al francès com a "Le hérisson et l'exemplum de la vigne raconté par Hipolyte dans Tirant le Blanc, dins Ais, pp. 135-44.
PERUJO MELGAR, Joan Maria, "De Troia a Constantinoble: Aquil.les i Tirant en l'amor i en la guerra", Caplletra, 23 (1997), pp. 41-56.
PICQUET, Théa, "Tirant le Blanc et le roman chevaleresque italien", dins Ais, pp. 409-27.
PUJOL, Josep, "De Guido delle Colonne a l'Ovidi epistolar: sobre el rendiment narratiu i retòric d'unes fonts del Tirant lo Blanc", Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII (Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval, ed. Tomàs Martínez), 1997, pp. 133-74.
RAMOS, Rafael, "Tirant lo Blanc a la zaga de Amadís de Gaula", dins TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, 1997, s. p. [www.uv.es/~lemir] [És versió electrònica de l'article de 1996]
RAMOS, Rafael, "Tirante el Blanco y El libro del caballero Zifar a la zaga de Amadís de Gaula", dins "Quien hubiese tal ventura": Medieval Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, ed. Andrew M. Beresford, Londres, Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, 1997, pp. 207-25.

ROUBAUD BÉNICHOU, Sylvie, "Tesis doctoral: Le Roman de chevalerie en Espagne: entre Arthur et Don Quichotte (Survivance médievales et renouvellements), Criticón, 69, 1997, pp. 157-65 [inclou Tirant].
RUBIERA I MATA, M(a) Jesús, "Tirant et l'Islam", dins Ais, pp. 429-36.
SIVIERO, Donatella, Tirant lo Blanc e la tradizione medievale. Echi testuali e modelli generici, Rubettino (Medioevo Romanzo e Orientale. Studi, 9), 1997.

STEGMANN, Tilbert Dídac, "Aspectes del "realisme tècnic" i del "no-detallisme" al Tirant lo Blanc", Zeitschrift für Katalanistik, 10, 1997, pp. 7-38.
TORRES, Veronica, "Una fonte catalana dell'Orlando Furioso": Tirant lo Blanc di Joanot Martorell", comunicazione al VI Congresso (III Internazionale) dell'Associazione di Studi Catalani (AISC), Cagliari (Sardegna), 11-15 ottobre 1995 [és extracte de 27 pp.].
VARGAS LLOSA, Mario, "Tirant le Blanc: les mots comme actions", dins Caylus, pp. 9-25 [és TR de (355)].
VILA, Pep, "El Tirant lo Blanc i Partinobles, dues obres a la Bibliothèque Universelle des Romans" (1775-1789)", Revista de Catalunya, 121, nova etapa, setembre 1997, pp. 99-122.

*VILA, Pep, ed., Partinoples. Précis sur le romance catalan. Histoire du vaillant chevalier Tirant le Blanc, Girona, Diputació, 130 pp. [ed. facsímil i estudi]
WITTLIN, Curt, "Tres traduccions angleses del capítol 436 del Tirant lo Blanch", Caplletra, 23 (1997), pp. 119-30.
ZIMMERMANN, Maire Claire, "Agir et parler dans l'écriture de Tirant lo Blanc. Recherches sur le lexique et le rythme", dins Ais, pp. 239-59.

 

[Ressenyes]

ACTES del Symposion "Tirant lo Blanc": R: Journal of Hispanic Research, 2, 1993-94, pp. 425-26 (Thomas R. Hart). R: Bulletin of Hispanic Studies, LXXIV, 1, 1997, 137-38 [és només índex]. R: Revista de filología románica, 11-12, 1994-95, pp. 144-46 (Julia Butiñá Jiménez). R: Romanistisches Jahrbuch, 46, 1996, pp. 433-37 (Stefano Cingolani). R: Zeitschrift für Romanistische Philologie, 111, 4, 1995, pp. 698-99 (Germà Colón).
Estudis crítics sobre "Tirant lo Blanc" i el seu context, ed. J. M. Barberà: R: Caràcters, 1, octubre 1997, pp. 28-29 (Josep E. Rubio).
GUIA I MARÍN, Josep, De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del "Tirant lo Blanc": R: amb el títol "¿Quiénes escribieron el Tirant lo Blanc? (Un caso de autoría múltiple cuando el donzell Joan Roís de Corella gustaba de las caballerías)", Noticias bibliográficas, 60 (nov.-des. 1997), pp. 34-35; versió ampliada, Afers, 29, 1998, pp. 233-38 (Víctor Infantes).
PAREDES, J., NOGUERAS, E. J. i SÁNCHEZ, L., eds., Estudios sobre el "Tirant lo Blanc": R: Catalan Review, 9, 1, 1995, pp. 419-21 (C. Wittlin). R: TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, 1997 (J. Perujo).
(164) GRILLI, Giuseppe, Dal "Tirant"...: R: Bulletin of Hispanic Studies, LXXIV, 1, 1997, pp. 132-33 (Noel Fallows). R: Revista de filología románica, 13, 1996, pp. 469-74 (Raquel Torres Fernández).

LA FONTAINE, R.: TR. de Tirant lo Blanc. The complete translation, Frankfurt, Peter Lang, 1993. R: Zeitschrift für Katalanistik, 8, 1995, pp. 186-91 (Tilbert Dídac Stegmann).
(268) PONS y SANMARTÍN, Algunes consideracions...: R: Revista de filología románica, 10, 1993, pp. 400-02 (Santiago López-Ríos Moreno).
(290) *RIQUER, Aproximació...: R: Revista de filología románica, 8, 1991, pp. ?? (J. Butinyà).
(293) RIQUER, "Tirant lo Blanch", novela...: R: Revista de filología románica, 10, 1993, pp. 406-07 (Júlia Butunyà Jiménez). Zeitschrift für Romanische Philologie, 111, 4, 1995, pp. 754-55 (Germà Colón).
(354) VARGAS LLOSA, Mario, Carta de batalla...: R: Revista de filología románica, 9, 1992, pp. 333-35 (Marta del Pozo Barrón).
(358) VILLALMANZO, Jesús: Joanot Martorell: biografía...: R: Revista d'Història Medieval, 6 (1995), pp. 207-10 (M. Rodrigo Lizondo).
(263) PERUJO MELGAR, Joan, La coherència estructural... R: TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, 1997 (C. Wittlin).
TEXT and Context: R: Catalan Review, 8, 1-2, 1994, pp. 419-21 (C. Wittlin). R: Zeitschrift für Katalanistik, 8, 1995, pp. 192-95 (Tilbert Dídac Stegmann).

 ANOTEU

qualsevol aportació, correcció, esmena o anunci.

Envieu-lo a la següent adreça:
Rafael Beltran o Josep Izquierdo
Facultat de Filologia
Av. Blasco Ibáñez,28
Ap. Correus: 22. 097
46010-Valencia
e-mail: rafael.beltran@uv.es

RECORDEU:

TIRANT.
Butlletí informatiu i bibliogràfic
en
Parnaseo
(http://parnaseo.uv.es)