Compara la versió francesa del XIII, en noves rimades, i els 27 primers capítols del Tirant. Interrogants sobre la versió utilitzada per Martorell. [BB AHLM, 13 / 1999]