Estat de la qüestió. Personatges, coincidències textuals, motius. [BB AHLM, 13 / 1999]