[Anàlisi de l'estructura de la llengua valenciana del segle XV partint de l'estudi del Tirant com a referència central d'aquesta anàlisi lingüística d'altres obres literàries coetànies, documents en llengua vulgar no literària evolució particular dels usos gramaticals o lèxics en els segles subsegüents] [BAHLM, 1991, nº 105]