Intent de classificació estructural d'algunes novel.les cavalleresques (i altres textos), basant-se en la "praxi literaturitzada del codi" cavalleresc, que intenta anar un poc més enllà -encara que no l'esmente- de la modelització establerta per Durán [...]. La iniciació del cavaller, la praxi del codi, la estabilització de l'estatus social (el triomf, o el fracàs per derrota, mort violenta, "mort social", "mort civil"...), basteixen uns patterns o models, que diferenciarien aquelles obres amb "codi usual" (Tirant lo Blanc, Curial), d'altres amb "codi de ruptura" (Espill, Brama de Gassull, Serrallonga...). Escrivà estudia llavors les hipercodificacions retòrica i ideològica cavalleresques, que produeixen una dialèctica que condueix a la crisi del model. Tirant lo Blanc, a diferència de l'Espill, que "és plenament burgesa", seria, com Curial, "una novel.la que conserva plenament l'objectiu més concret de la nobilització més alta".