[Estudi dels paral.lelismes entre la temàtica de tres romanços: La donzella guerrera, La viuda i La vella, i certs passatges del Tirant. La temàtica del romancer hauria estat adaptada a les situacions que viuen els personatges i incorporada així a la trama de la novel.la] [BAHLM, 4 (1990) nº 54]