Catalogació de les impressions de la traducció francesa del s. XVIII, establint-ne quatre (la segona amb dues portades diferents), i estudiant les irregularitats dels peus d'impremta. Accepta l'atribució de la traducció al Comte de Caylus, i també (bé que amb dubtes) que Nicolas Fréret fou l'autor de l' Avertissement que n'obre la versió.

 

[Intent d'aclarir el catàleg de les edicions de la versió francesa de l'obra, realitzada pel comte de Caylus. L'Avertissement del text es pot atribuir amb molta probabilitat a Nicolas Fréret] [BAHLM, 1991, nº 31]