[Anàlisi comparativa de la construcció literària de La Faula i del Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Metge, en atenció al seu component autobiogràfic. Metamorfosi dels suggeriments procedents de les fonts i estudi qualitatiu d'aquestes fonts romàniques o llatines medievals. L'ús del tema d'Artús al Tirant és mediatitzat per una "tradició local": abast d'aquesta constatació.] [BAHLM, 3 (1989) nº 6]