Parteix dels comentaris de Dámaso Alonso sobre la inmoralitat "alada, graciosa y, sobre todo, nueva" de Tirant lo Blanc, per a fer un repàs impresionista -com a lector apassionat pel esplèndid corpus didàctic-eròtic que seria la novel.la- d'alguns dels moments més característics, on es dóna aquesta inmoralitat tan destacada, gairebé sempre associada amb l'humor.