NOTES A PEU DE PÀGINA

(1): Cachoëti: és una errada. La forma llatina correcta és Cacoeti, puix el llatí tradueix Cacoetes,is del grec CAKHOETES "maligne".
(2): Atecnos s'ha confòs per l'adverbi Hactenus "fins aquí".
(3): Heterosi no pertany al llatí sinó que és derivat del grec Heteros,a,on.
(4): Neve al text apareix apostrofat, Ne've, per error. La forma correcta és Neve.
(5): De'inde, cf. nota anterior.
(6): hem restablert la forma correcta de genitiu, Decij, tot i que al text apareix només Deci.
(7): La forma Isthic és una ultracorrecció de l'adverbi Istic.
(8): Al text apareix Nosti per Nostri.
(9): La dièresi a Poëticum és una ultracorrecció.
(10): Hem restablert totes les maiúscules inicials als noms de tots els modes verbals, Indicativus, Subiuntivus, Imperativus, etc.
(11): Haeredipeta restableix el diftong -AE- per ultracorrecció. La forma correcta és Heredipeta "caçador d'herències", del llatí Heredium i Peto.
(12): Per Haereditates vegeu la nota 11.
(13): La forma adequada és Cerussa "cerusa", "blanquet" i no Cerusa com apareix al text.
(14): Palingenesia és una paraula d'origen grec, formada a partir de l'adjectiu Palin "nou" i el substantiu Génesis "naixement". Significa "renovació".
(15): Autor és una errada per Auctor.
(16): Syzemeno és una forma grega l'origen de la qual és el verb Suzeugnymi "uncir", "estar íntimament lligat".