CRITERIS D'EDICIÓ

Seguesc l'edició de València, feta a l'empremta de la companyia de llibrers per Gabriel Ribes el 1588, a partir d'una còpia de l'exemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid amb signatura 3426.

a) Modernització de la puntuació, accentuació i ús de majúscules segons normativa actual.
b) Les notes al marge s'insereixen dins del text entre parèntesi.
c) Desenvolupament de les abreviatures, a excepció de les abreviatures de les notes al marge, que es conserven.
d) Els noms dels personatges, en minúscula i abreviats a l'original, s'han posat en majúscules i s'han separat del diàleg. L'abreviatura Amat., corresponent al personatge d'Amato Lusitano s'ha desenvolupat sempre com Amato, però les poques vegades que l'autor no fa servir l'abreviatura, sinó el nom sencer Amato Lusitano, s'ha respectat.
e) Es mantenen les contraccions del text del tipus "daquello", "desto", etc., mentre que "l'agua" s'escriu amb un apòstrof. Les paraules que avui consten d'un sol grafema, s'agrupen.
d) Es transcriuen les grafies "u" i "v"; "i" i "j" segons el seu valor vocàlic o consonàntic.
e) Les lletres que manquen van entre claudàtors: "entra[n]". Les errades es corregeixen i s'indica amb una nota a peu de pàgina.
f) Els títols citats dins el text van en cursiva.
g) Quan el canvi de pàgina divideix una paraula, l'he reconstruït abans de posar el senyal de la pàgina, així "en /9 r/ gaņo", s'ha transcrit com "engaņo /9 r/".

A més, a la carta en català de l'inici "Lo rey y per sa magestat" (/(2 r/):
a) S'apostrofa segons les normes vigents.
b) S'afegeixen els guions entre els verbs i els pronoms.